VATANSEVERLİK TUTUM ÖLÇEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 383-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada amaç, vatanseverlik değerini, tamamlayıcı değerlerle birlikte ölçen bir vatanseverlik tutum ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla; öncelikle vatanseverlik, çalışkan olma, dayanışma, kural ve kanunlara uyma, tarihsel ve doğal mirasa duyarlı olma, toplumu önemseme ve sorumluluk olmak üzere 7 boyutta, 100 maddelik likert tipi denemelik bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin denemelik formu 7. ve 8. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 261 öğrenciye uygulanmıştır.  Yapılan analizler sonucu istatistiksel açıdan sorunlu olan 67 madde ölçekten atılmış ve ölçek 33 maddeye indirilmiştir. Faktör analizi sonrası Dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda cronbach alfa değerleri tespit edilmiştir.  Topluma, kanunlara, tarihi ve doğal çevreye duyarlılık boyutu için cronbach alfa değeri ,910, dayanışma ve sorumluluk boyutu için cronbach alfa değeri ,795, vatanseverlik tutumu boyutu için cronbach alfa değeri ,850, çalışkanlık ve yardımseverlik boyutu için cronbach alfa değeri ,583 toplam puanın Cronbach Alfa değeri ,902 olduğu görülmektedir. Dört faktörlü bir yapıdan oluşan vatanseverlik tutum ölçeğinin bu haliyle vatanseverlik tutumunun ölçülmesinde kullanılabileceği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the aım is to improve an attitude scale of patriotism  evaluating the value of patriotism with supplementory values. Fort this purpose impending, firstly patriotism, being hardworking, cooperation, obeying the rules and laws, being senstive to heritape and nature, caring about society and responsibility have been  consisted of seven point likert scale with one hundred items. The best form of scole has been implemented one hundred and forty students on seventh and  eight grades. According to the analysis resulth, the sixty-seven items, that have problems in terms statistical, removed from the scole and thirty- three items have been evalueted. As a resulth of factor analysis, a four factor structure has occured. As the results of reliability analysis, cronbach’s alpha values have been detected. The valve of cronbach’s alpha fort the size of historicaland  natural environment awareness, society and laws is ,910, fort the size of solidarty and responsibility- the value is ,795, fort he size of patriotism attitude- the  valve is, 850,  fort the size of sedulity  and halpfulness- the valve is ,583, and the total score of cronbach’s alpha is ,902. With  this form of attitude scale of patriotism consisting that four factor structure been determinated that can be used to evaluate  the attitude of patriotism.

Keywords