OTEL İŞLETMELERİNDE REKREASYON LİDERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 309-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde bireylerin gelirlerinin artması ve boş zamanlarındaki artışla birlikte rekreasyonel aktivitelere yönelik taleplere karşılık rekreasyon organizasyonları ve aktiviteleri de artmıştır. Bu faaliyetlerin başarılı ve organize bir şekilde yürütülmesi için motive eden, cesaretlendiren, geliştiren, yenileyen ve yönlendiren rekreasyonel liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Boş zaman aktivitelerinin bu tarz liderler tarafından yönetilmesi, aktivitelerin doğru ve verimli şekilde yapılması, rekreasyonistlerin memnuniyeti yanında toplumsal sermaye rolünün yerine getirilmesinde de önem arz etmektedir.

Bu çalışmanın amacı, rekreasyon ve turizm ilişkisi, otel işletmelerinde rekreasyon ve animasyon faaliyetleri, rekreasyonda liderlik yaklaşımları ve otel işletmelerinde rekreasyon liderliği kavramlarını kavramsal bir çerçevede incelemektir. Çalışmada öncelikle rekreasyon ve turizm arasındaki ilişki, otel işletmelerinde rekreasyonel faaliyetler, rekreasyonda liderlik yaklaşımları ve otel işletmeleri ekseninde rekreasyon liderliğin önemi ve liderde olması gereken özellikler incelenmiştir. Çalışmanın sonunda ise, rekreasyonel liderlik kavramı ile ilgili otel işletmesi yöneticileri açısından önemi çerçevesinde değerlendirilmeler yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Today, with the increase in the income of individuals and the increase in their spare time, recreation organizations and activities have increased in response to the demands for recreational activities. For the successful and organized execution of these activities, recreational leaders who motivate, encourage, develop, renew and direct are needed. The management of leisure activities by such leaders, the correct and efficient execution of the activities, as well as the satisfaction of recreationists, are also important in fulfilling the role of social capital. The aim of this study is to examine the relationship between recreation and tourism, recreation and animation activities in hotel businesses, leadership approaches in recreation and recreation leadership in hotel businesses in a conceptual framework. In the study, first of all, the relationship between recreation and tourism, recreational activities in hotel businesses, leadership approaches in recreation and the importance of recreation leadership in the axis of hotel businesses and the characteristics that a leader should have were examined. At the end of the study, evaluations were made within the framework of the importance of the concept of recreational leadership for both theoretical researchers and hotel business managers.

 

Keywords