SINIF YÖNETİMİ AÇISINDAN İLKOKULLARDA UYGULANAN BESLENME SAATİ UYGULAMASININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 403-425
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi açısından ilkokullarda uyguladıkları beslenme saati uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Sınıf yönetimi açısından ilkokullarda beslenme saati uygulamasının eğitim sürecine faydaları, ilkokul öğrencisinin beslenmesi ve başarısı arasında nasıl bir ilişki olduğu, beslenme saatinde beslenme programının nasıl olması gerektiği araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma nitel araştırma deseninde yürütülmüştür. Bu kapsamda ilkokullarda beslenme saati uygulamasının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre anlamaya çalışılması ‎bakımından araştırma olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinden kolay ulaşılabilir ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Alan uzmanlarının görüşü alınarak form oluşturulmuştur. Forum 2 bölümden oluşmaktadır. Formun birinci bölümünde öğretmenlere ait demografik değişkenlere yer verilmiştir. Formun ikinci bölümünde sınıf yönetimi açısından ilkokullardaki beslenme saati uygulamasına ilişkin öğretmenlerin düşüncelerini ortaya çıkarmaya yönelik açık uçlu sorular bulunmaktadır. Araştırmada öğretmenlerden elde edilen görüşme verilerinin analizinde nitel ‎veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Analiz için önceden belirlenen tema ve ‎kodlamalar bulunmaması nedeniyle, analizde betimsel analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda katılımcıların tamamının İlkokul öğrencisinin beslenmesi ve başarısı arasındaki ilişkinin pozitif ve olumlu yönde olduğunu ifade ettiği görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu bu pozitif ilişkinin öğrencilerin akademik gelişimini artırdığı yönünde görüş bildirmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the feeding time practices applied by classroom teachers in primary schools in terms of classroom management. In terms of classroom management, the benefits of feeding time to the education process in primary schools, the relationship between the nutrition and success of primary school students, and how the nutrition program should be during the feeding time were evaluated according to the views of the classroom teachers who participated in the research. The research was carried out in a qualitative research design. ‎‎In this context, the research was designed in a phenomenological pattern in terms of trying to understand the feeding time application in ıprimary ıschools according ıto the ıviews of classroom ıteachers. The universe of the research consists of classroom teachers working in public schools in Dulkadiroğlu district of Kahramanmaraş province in the 2021-2022 academic year. The sample of the study consists of 20 classroom teachers selected from the universe by the easily accessible criterion sampling method. In the study, data were collected with a semi-structured interview form developed by the researcher. The form was created by taking the opinions of field experts. The forum consists of 2 parts. In the first part of the form, demographic variables of teachers are included. In the second part of the form, there are open-ended questions to reveal the thoughts of teachers about the feeding time practice in primary schools in terms of classroom management. In the study, qualitative data analysis methods were used in the analysis of the interview data obtained from the teachers. Descriptive analysis was used in the analysis, since there were no predetermined themes and ‎codings for the analysis. At the end of the research, it was seen that all of the participants stated that the relationship between the nutrition and success of primary school students was positive and positive. Most of the teachers who participated in the research stated that this positive relationship increased the academic development of the students.

Keywords