TÜRKİYE’YE GÖÇ EDEN SURİYELİ AİLELERİN ÇOCUKLARININ ÇİZDİKLERİ RESİMLERDE ARKADAŞLIK KAVRAMININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-61
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-06 12:36:33.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 426-443
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuklar resim yolu ile bize duygularını yansıtabilirler. Özellikle okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocukların anlatım aracı olarak resmi, öğrenmiş oldukları sözcük ve davranışlardan daha güçlü bir anlatım şekli olarak kullanılmaktadır. Çocuklar tarafından çizilen resimler, onların iç dünyalarını yansıtabilir. Çocuklar tarafından çizilmiş olan resimler onların düşünce ve davranışlarının yansımaları olmasının yanı sıra duygularının da dışavurumsal bir araçla ifade edilmesini sağlar. Bu görüşten yola çıkarak pek çok araştırma yapılmış, çocukların çizmiş oldukları resimler aracılığı ile çocukların ve algılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  Bu araştırmada Suriye’den göç eden ailelerin çocuklarının arkadaşlık algısını incelemek amacıyla, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kurgulanmış ve çalışmada kod uygulaması yöntemi ile çocuk resimleri değerlendirilmiştir. Çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında İstanbul’un Beylikdüzü İlçesinde ilkokul birinci kademede eğitim gören Suriyeli öğrenciler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemini 30 öğrenci oluşturmuştur. Resimler incelendiğinde Suriyeli çocukların arkadaşlık temasını olumlu yansıttığı görülmüştür. Bu durum Türkiye’ye göç eden Suriyeli ailelerin çocuklarının arkadaşlık algılarının olumlu yönde olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Children can reflect their feelings to us by drawing or painting pictures. Especially pre-school and primary school children use pictures as a more powerful way of expression than learned words and behaviours. The pictures drawn or painted by children can reflect their inner world. Based on this opinion, people did a lot of research, It is aimed to evaluate the children and their perceptions through the pictures drawn by the children. The pictures drawn by children are reflections of their thoughts and behaviors, as well as expressing their feelings with an expressive tool. In this research, for the purpose of examining friendship perception of children of families who immigrate from Syria, phenomenological pattern that is one of qualitative research methods was created and in this study, children’s pictures were evaluated with the method of code implementation. Syrian students who study in the first grade in a primary school in Beylikdüzü, İstanbul in 2021-2022 Education Year form the group of this study. In this way, the sample of this research consists of 30 students.  When someone examines the pictures, it is understood that Syrian students reflect the theme of friendship in a positive way. This situation shows that friendship perception of children of families who immigrate from Syria to Turkey is on a positive side.

Keywords