İKİNCİ ÜNİVERSİTE OKUYAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DOYUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 501-525
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada 2. Üniversite okuyan öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin 2.üniversite okumayan öğretmenlere göre yaş, mesleki kıdem, branş, mezun oldukları lisans alanı, öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri gibi değişkenler göz önüne alınarak farklılaşıp farklılaşmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla İstanbul ili Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde görev yapan altmış iki sayıda yönetici ve öğretmene; demografik ve bireysel bilgileri içeren “Kişisel Bilgi Formu” ve Kuzgun, Sevim ve Hamamcı(1999) tarafından geliştirilmiş olan “Mesleki Doyum Ölçeği” uygulanmış, elde edilen veriler JASP ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin mesleğin niteliklerine dair büyük oranda mesleki doyuma sahip oldukları ancak maaş, ilerleme olanakları gibi durumları yetersiz buldukları görülmüştür. Öğretmenlerin mesleki doyum seviyeleri, yaş, cinsiyet, kıdem ve mezun oldukları lisans türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği ancak mesleğini kendi isteği ile seçen öğretmenlerin, daha yüksek mesleki doyuma sahip oldukları belirlenmiştir. İkinci üniversite okuyan öğretmenlerin mesleki doyum seviyesinin, okumayanlara göre daha düşük olduğu görülmüş ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır.

Keywords

Abstract

In this survey, we try to determine the differences between the level of the teachers’ job satisfaction studying in the second university and the level of the techers’ not studying in the second university by considering some factors such as age, professional seniority, branch, graduated licence area and the reasons why teachers choose teaching profession etc. For this purpose, sixty-two school managers and teachers working in Beylikdüzü, Esenyurt , Avcılar in İstanbul filled a “Personal Information Form” consisting of their demographic and individual information and “ Professional Satisfaction Scale” developed by Kuzgun, Sevim and Hamamcı (1999) and the researchers analyzed the information acquired by this form and scale with JASP. In the conclusion of this survey, it was determined that the teachers have a large amount of job satisfaction about qualifications of teaching profession but they are not pleased with the salary, career opportunities etc. It was stated that the level of the teachers’ job satisfaction  doesn’t have meaningful amount of differences according to  age, gender, seniority, graduated licence area but the teachers chosing to be a teacher willingly have more job satisfaction than the teachers chosing to be a teacher unwillingly.it was determined that  the level of teachers’ job satisfaction studying in the second university is less than the level of teachers’job satisfaction not studying in the second university but the difference between these two levels doesn’t have any meaning statistically.

Keywords