YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-61
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-13 10:14:21.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 488-500
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim, toplumun bugünü ve geleceğini etkileyen bir konudur. Okul yöneticileri, eğitimle ilgili hedeflerin gerçekleşmesinde öncü kişiler olarak görünmektedir. Eğitimle ilgili süreçlerde okul yöneticilerinin seçilmesi ve atanması önemli bir konudur. Türkiye'de okul yöneticilerinin atanmasında yönetici atama yönetmeliği ile ilgili esaslara göre hareket edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin yönetici atama yönetmeliği hakkındaki görüşlerini araştırmaktır. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre okul yöneticileri, yönetici atama yönetmeliğinin çok sık değişmesinden rahatsızlık duymaktadır. Okul yöneticilerinin atanmasında yaşanan sorunlar, Türkiye'de uzun yıllardan bu yana çözüm bekleyen bir konu niteliği taşımaktadır. Okul yöneticisi atanmasında liyakat, adalet, tarafsızlık kriterlerine uyum sağlanması okul yöneticilerinin öne çıkan görüşleri olarak belirlenmiştir. Okul yöneticisi atamalarında adaylara hizmet içi eğitimler verilmesi gerektiği okul yöneticilerinin yönetici atama yönetmeliği hakkındaki görüşleri arasında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Education is an issue that affects the present and future of society. School administrators seem to be the pioneers in the realization of educational goals. Selection and appointment of school administrators is an important issue in educational processes. In the appointment of school administrators in Turkey, the principles regarding the appointment of administrators are followed. The aim of this study is to investigate the opinions of school administrators about the administrator appointment regulation. Literature review method was used in the study. According to the results, school administrators are uncomfortable with the frequent changes in the administrator appointment regulation. The problems experienced in the appointment of school administrators have been an issue that has been waiting for a solution for many years in Turkey. Compliance with the criteria of merit, justice and impartiality in the appointment of school administrators has been determined as the prominent views of school administrators. It is among the opinions of school administrators about the regulation of administrator appointment that candidates should be given in-service training in school administrator appointments.

Keywords


 • Akbaşlı, S. ve Balıkçı, A. (2013). Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre okul yöneticiliğinin meslekleşmesinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 3676-377.

 • Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 135-150.

 • Akdemir, A., Girgin, S. ve Girgin, Ü. (2021). İlkokul müdürlerinin iş stresi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Ulakbilge Dergisi, 58, 363-382.

 • Altın, F. ve Vatanartıran, S. (2014). Türkiye'de okul yöneticisi yetiştirme, atama ve sürekli geliştirme model önerisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 17-35.

 • Ateş, H. ve Artuner, G. (2013). The importance of school management has been increasing in student academic success, based on international exams. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(3), 197-202.

 • Baş, E.A. ve Şentürk, İ. (2017). Eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik hakkında okul yöneticilerinin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 119-143.

 • Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye'de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 249-274.

 • Çınar, O. (2010). Okul müdürlerinin iletişim sürecindeki etkililiği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 267-276.

 • Eğmir, E. ve Çelik, H. (2021). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına olan yaklaşımı ve kültürel bazda küresel problemlere yakınlık düzeyleri. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(34), 940-979.

 • Ereş, F. (2009). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde mentorluk. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 157-165.

 • Ergün, H. (2019). 1998 ile 2018 yılları arasında yürürlükte olan yönetici atama yönetmeliklerindeki okul müdürü değerlendirme ölçütlerinin karşılaştırılması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 141-152.

 • Helvacı, M.A., Koçak, S. ve Yüzer, N.Ö. (2018). School managers, emotion management competencies during change management’ scale. International Journal of Lifelong Education and Leadership, 4(2), 8-16.

 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-1.htm , Erişim Tarihi: 21.10.2022.

 • Karataş, İ.H. (2013). Bir kamu hizmeti olarak okul yönetimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 4(8), 17-34.

 • Kesen, İ., Sundaram, D.T. ve Abaslı, K. (2019). Öğretim lideri ve okul müdürü. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, İstanbul.

 • Koç, B. ve Doğan, S. (2011). How to run a school? A school review. Cumhuriyet International Journal of Education, 11(1), 26-40.

 • Özan, M.B., Gavcar, M., Saçaklı, F. ve Şahin, N. (2014). Okul yöneticilerinin seçilme ve atanma kriterlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 103-134.

 • Sağır, M. ve Memişoğlu, S.P. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerini öğretimsel liderlik rollerine ilişkin öğretmen ve yönetici algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-12.

 • Sayın, İ. ve Yıldırım, N. (2019). Okul yöneticisi atama türlerinin öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim öğretim süreçleri üzerine etkilerinin nitel bir analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 13-34.

 • Saylık, A., Saylık, N. ve Sağlam, A. (2021). Eğitimcilerin gözünden Türk eğitim sistemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 522-546.

 • Sezer, Ş. ve Engin, G. (2021). Okullara yönetici seçme, yetiştirme ve atamaya ilişkin yönetici görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 46(206), 263-280.

 • Tatlılıoğlu, K. ve Okyay, E.O. (2012). Özel eğitim okul müdürlerinin ve öğretmenlerin öğretim liderliği rolleri. Turkish Studies, 7(2), 1045-1061.

 • Tofur, S. ve Yıldırım, R. (2021). Okul müdürlerinin okul yönetim süreçleriyle ilgili görüşlerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(78), 961-987.

 • Üstün, A. ve Arslan, B. (2021). Okul yöneticilerinin yönetici atama süreçleri ile ilgili tutumları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(4), 424-445.

 • Yirci, R. ve Berk, B. (2021). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerine göre etkili okul müdürü: nitel bir araştırma. Tarih Okulu Dergisi, 14(50), 570-598.

 • Yücel, M. (2019). Okul yöneticilerinin yönetici atamaya ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

                                                                                                    
 • Article Statistics