YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 488-500
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim, toplumun bugünü ve geleceğini etkileyen bir konudur. Okul yöneticileri, eğitimle ilgili hedeflerin gerçekleşmesinde öncü kişiler olarak görünmektedir. Eğitimle ilgili süreçlerde okul yöneticilerinin seçilmesi ve atanması önemli bir konudur. Türkiye'de okul yöneticilerinin atanmasında yönetici atama yönetmeliği ile ilgili esaslara göre hareket edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin yönetici atama yönetmeliği hakkındaki görüşlerini araştırmaktır. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre okul yöneticileri, yönetici atama yönetmeliğinin çok sık değişmesinden rahatsızlık duymaktadır. Okul yöneticilerinin atanmasında yaşanan sorunlar, Türkiye'de uzun yıllardan bu yana çözüm bekleyen bir konu niteliği taşımaktadır. Okul yöneticisi atanmasında liyakat, adalet, tarafsızlık kriterlerine uyum sağlanması okul yöneticilerinin öne çıkan görüşleri olarak belirlenmiştir. Okul yöneticisi atamalarında adaylara hizmet içi eğitimler verilmesi gerektiği okul yöneticilerinin yönetici atama yönetmeliği hakkındaki görüşleri arasında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Education is an issue that affects the present and future of society. School administrators seem to be the pioneers in the realization of educational goals. Selection and appointment of school administrators is an important issue in educational processes. In the appointment of school administrators in Turkey, the principles regarding the appointment of administrators are followed. The aim of this study is to investigate the opinions of school administrators about the administrator appointment regulation. Literature review method was used in the study. According to the results, school administrators are uncomfortable with the frequent changes in the administrator appointment regulation. The problems experienced in the appointment of school administrators have been an issue that has been waiting for a solution for many years in Turkey. Compliance with the criteria of merit, justice and impartiality in the appointment of school administrators has been determined as the prominent views of school administrators. It is among the opinions of school administrators about the regulation of administrator appointment that candidates should be given in-service training in school administrator appointments.

Keywords