DİJİTAL SANATTA ESTETİK DENEYİM: CHRIS MILK

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 27-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatın dönüşümü, algısı, algılanışı, kırılma dönemleri; medeniyetin ve toplumların farklı gelişim ve değişimlerinden etkilenmektedir.1960 sonrası gelişen sanayi, teknoloji ve çeşitli düşünce ideolojileri, sanatın disiplinler arası etkileşim boyutunu da aşarak, yaşamın her alanına taşmaktadır. Sanatın bu kadar geniş bir yelpazeye yayılması, sanat yapıtının varlığına ve hakikatine dair yeni sorgulamaların doğmasına yol açmaktadır. Bu sorgulamalar suje ve obje etkileşimine önemli derecede müdahil olmaktadır. Bu araştırma metni hızla değişen teknolojinin ve dijitalleşmenin sanata olan etkisini araştırmaktadır. Bu bağlamda izleyici-sanat yapıtı-sanatçı ilişkisi sorgulanmaktadır. Çağdaş sanatta oldukça büyük bir alanı kapsayan ve yeni yaratım olanakları sağlayan dijital sanat eserlerinin; estetik deneyim sürecine olan etkisi, araştırmanın ereklerinden biri olmaktadır. Bu bağlamda izleyicinin yaşadığı estetik deneyim ve sanatçının farklılaşan yapısına dair, alan içerisinde bir araştırmanın gerekli olduğu düşünülmektedir. Dijital Sanatta, estetik deneyim sürecinin çözümlenmesine yönelik yapılan araştırmada, bir film yönetmeni olan Chris Milk’in esere ve izleyiciye yaklaşımına dair bulgular, bu araştırma metni içerisinde yer almaktadır. Araştırmada konuyla ilgili olarak çeşitli makale, kitap, tez, internet gibi kaynaklardan dokümanlar, literatür taraması yöntemi ile elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Art's transformation, perception, perception, breaking periods; It is affected by different developments and changes of civilization and societies. Industry, technology and various ideologies of thought that developed after 1960 overflow into all areas of life by exceeding the interdisciplinary interaction dimension of art. The spread of art to such a wide spectrum leads to the emergence of new inquiries about the existence and truth of the work of art. These inquiries are significantly involved in the subject-object interaction. This research text explores the impact of rapidly changing technology and digitalization on art. In this context, the relationship between the audience-artwork-artist is questioned. Digital artworks that cover a very large area in contemporary art and provide new creation opportunities; its effect on the aesthetic experience process is one of the aims of the research. In this context, it is thought that a research within the field is necessary regarding the aesthetic experience of the audience and the differentiated structure of the artist. In the research conducted on the analysis of the aesthetic experience process in Digital Art, the findings about the approach of Chris Milk, a film director, to the work and the audience are included in this research text. In the research, documents related to the subject were obtained from various articles, books, theses, and the internet by means of literature review method.

Keywords