TÜRKİYE’DE KARBONDİOKSİT (CO2) EMİSYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2022-61
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-13 10:05:29.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 280-288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayileşme sürecinin hızlanması, nüfus artışı ve teknolojik değişimler gibi sebeplerden dolayı çevre kalitesi üzerinde değişimler meydana gelmiştir. Küreselleşme sürecinin hızlanması ve finansallaşma sürecinin artmasından dolayı da çevresel değişimler ortaya çıkmıştır. Ülke ekonomileri açısından en temel hedeflerden biri olan sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması sonucunda da çevre kalitesi değişime uğramıştır. Hem sosyal hem de ekonomik etkiler meydana getiren çevre kalitesini hangi unsurların ne yönde ve nasıl etkilediği araştırılması gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmadaki amaç Türkiye ekonomisinde 1990-2018 dönemi için CO2 emisyonunu etkileyen faktörleri tespit etmektir. Bu kapsamda enerji tüketimi, finansallaşma, ekonomik büyüme verilerinden yararlanılmaktadır. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (ARDL) sınır testiyle sınanmıştır. ARDL sınır testinin sonucunda hem kısa hem de uzun dönemde Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli olduğu bulgusu elde edilmiştir. Başka bir deyişle kişi başına düşen CO2 emisyonu miktarı gelir düzeyi bir noktaya kadar yükselirken yükseldiği, bir eşik değerden sonra gelir artışı olmasına rağmen azalışa geçtiği görülmektedir. Ayrıca kısa dönemde finansal gelişmenin çevre kirliliğini artırdığı ve uzun dönemde finansal gelişmenin çevre kalitesi üzerindeki etkisinin istatistiki olarak anlamsız olduğu sonucu elde edilmiştir. Enerji tüketimi ise hem kısa hem de uzun dönemde çevre kirliliğini artırmaktadır.

Keywords

Abstract

Due to the acceleration of the industrialization process, population growth and technological changes, changes have occurred on the environmental quality. Environmental changes have emerged due to the acceleration of the globalization process and the increase in the financialization process. As a result of achieving sustainable economic growth and development, which is one of the most basic goals in terms of national economies, environmental quality has changed. It has become an important issue to be investigated which factors affect the environmental quality, which creates both social and economic effects, and how and in what way. The aim of this study is to determine the factors affecting CO2 emissions in the Turkish economy for the period 1990-2018. In this context, energy consumption, financialization and economic growth data are used. The cointegration relationship between the variables was tested with the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds test. As a result of the ARDL bounds test, it was found that the Environmental Kuznets Curve hypothesis is valid both in the short and long term. In other words, it is seen that the amount of CO2  emissions per capita increases while the income level rises up to a point, and after a threshold value, despite the increase in income, it starts to decrease. In addition, it is concluded that financial development increases environmental pollution in the short term and the effect of financial development on environmental quality in the long term is statistically insignificant. Energy consumption increases environmental pollution both in the short and long term.

Keywords