SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNTERNETİN KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI

Author:

Year-Number: 2023-62
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-19 20:59:47.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 52-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı siyasal iletişim sürecinde yeni iletişim teknolojilerinin temel altyapısını da oluşturan internetin kurumsal kimlik çalışmalarında kullanımını incelemektir. Siyasal iletişim süreci siyasal alanda faaliyet gösteren unsurların bütünsel bir bakış açısıyla hedef kitlelerine ulaşmaya çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda siyasal nitelik taşıyan unsurların sahip oldukları kimliklerini sarih bir şekilde ortaya koymaları hedef kitlelerin ilgili unsurlar hakkında açık bir bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmaktadır. İnternet teknolojisinin giderek yaygınlık kazanması ve insan hayatının çok çeşitli faaliyetlerinde sıklıkla kullanılması, söz konusu teknolojinin siyasal unsurların iletişim süreçlerinde de yoğun bir şekilde kullanılmasını desteklemiştir. Bu çerçevede siyasal unsurların interneti kurumsal kimlik çalışmaları amacıyla kullanıldığıyla karşılaşılmaktadır. İnternet mecrası hem geleneksel medyanın tek yönlü mesaj iletimini hem de yeni medya olarak kendisinin çift yönlü mesaj iletimi niteliğini barındırmaktadır. Bu yeni olanaklarıyla internet, iletişim sürecinde ayrıcalıklı bir konumda yer almaktadır. Bu bağlamda siyasal yapıların interneti çok verimli kullanmaları hedef kitlelerine ulaşmaları ve kendilerini ifade etmeleriyle internetin sunduğu olanaklar üzerinden de kendi kimliklerini kurumsal bir tarzda oluşturmaları önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle kurumsal kimlik incelenmiş, ardından siyasal iletişim açısından kurumsal kimlik çalışmaları ve internet kullanımı üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak internetin avantaj ve dezavantajlarının bulunduğunu ancak mevcut durumda siyasal iletişim sürecinin yeniden şekillendirilmesi ile kurumsal kimliğin hedef kitlelere yansıtılmasında önemli bir destekleyici araç olarak işlev gördüğü değerlendirmesine ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the use of the internet, which also constitutes the basic infrastructure of new communication technologies in the political communication process, in corporate identity studies. The process of political communication necessitates that the elements operating in the political field try to reach their target audiences with a holistic perspective. In this context, the fact that the political elements clearly reveal their identities contributes to the target audiences having a clear knowledge of the relevant elements. The increasing prevalence of internet technology and its frequent use in various activities of human life have supported the intensive use of this technology in the communication processes of political elements. In this context, it is encountered that the internet of political elements is used for corporate identity studies. The internet medium contains both the one-way message transmission of the traditional media and the two-way message transmission characteristic of itself as a new media. With these new possibilities, the internet occupies a privileged position in the communication process. In this context, it is important for political structures to use the internet very efficiently, reach their target audiences and express themselves, and create their own identities in an institutional manner through the possibilities offered by the internet. In this context, firstly, corporate identity was examined in the study, and then corporate identity studies and internet use in terms of political communication were emphasized. As a result, it has been concluded that the internet has advantages and disadvantages, but in the current situation, it functions as an important supporting tool in reshaping the political communication process and reflecting the corporate identity to the target audiences.

Keywords