ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2023-62
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-19 21:01:46.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 461-484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların birlikte çalıştıkları ortamlarda birbirlerine güven duymaları ve diğer insanların onlar hakkında iyi niyetler beslediklerini düşünmeleri, huzurlu bir iş yeri atmosferi için oldukça önemlidir. Bu nedenle örgütsel güven kavramı tüm çalışma ortamlarındaki gibi eğitim kurumlarında da son derece önemli bir kavramdır. Eğitim kurumları ülkenin gelecek nesillerine şekil veren kurumlar olarak tüm ülkeler için en önemli yapılardandır. Bu nedenle de öğretmenlerin mesleklerini icra ederken mümkün olan en iyi koşullarda çalışmaları sağlanmalıdır. Bu sayede gelecek nesillerin daha başarılı yetiştirilmesine de imkân sağlayacaktır. Öğretmenlerin çalışırken idarecilerine, iş arkadaşlarına ve kurumlarına güven duymaları onları işini yaparken daha rahat ve konsantre olmalarını sağlayacaktır. Böylece daha verimli bir şekilde çalışmış olacaklardır. Ancak bu paydaşlardan birine ya da bazılarına güvensizlik hissettiklerinde rahatsız olacak ve kendilerini işlerine veremeyeceklerdir. Her iş yerinde olduğu gibi eğitim-öğretim kurumlarında da güven ortamının inşa edilmesi başta müdür ve müdür yardımcıları olarak tüm paydaşların ortak görevidir. Ayrıca bilinmelidir ki bir ortamda güven inşa etmek, var olan güveni yok etmekten daha güç ve uzun vadeli bir süreçtir. Bu nedenle de paydaşların bir diğer ortak görevi de mevcut güven ortamına zarar verecek davranışlardan kaşınmaktır. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile ilgili yapılmış çalışmaların sonuçlarını tek bir çalışmada ele almak ve yorumlamaktır. Nitel araştırma modellerinden doküman analizi yöntemi ile yapılan bu çalışmada toplam 31 araştırma ele alınmıştır. 14 makale ve 17 tez çalışmasının incelendiği çalışmanın sonucunda öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarda örgütsel güvenin tüm değişkenler üzerinde önemli bir etkisi olduğu görülmüştür. İncelenen çalışmalarda özellikle örgütsel güven düzeyinin bağlılık, destek, adalet, işbirliği, örgüt iklimi, personel güçlendirme, etik davranış, örgütsel vatandaşlık, kronizm algısı ve örgüt sağlığı gibi değişkenlerle pozitif bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

It is very important for a peaceful workplace atmosphere that people trust each other in the environments they work together and think that other people have good intentions about them. For this reason, the concept of organizational trust is an extremely important concept in educational institutions as in all working environments. Educational institutions are among the most important structures for all countries as institutions that shape the future generations of the country. For this reason, it should be ensured that teachers work in the best possible conditions while performing their profession. In this way, it will also enable future generations to be brought up more successfully. Teachers' trust in their administrators, colleagues and institutions while working will make them more comfortable and concentrated while doing their work. Thus, they will work more efficiently. However, when they feel insecure about one or some of these stakeholders, they will be uncomfortable and will not be able to devote themselves to their work. Building an environment of trust in educational institutions, as in every workplace, is the common duty of all stakeholders, especially principals and assistant principals. It should also be known that building trust in an environment is a more difficult and long-term process than destroying existing trust. For this reason, another common task of the stakeholders is to avoid behaviors that will harm the current environment of trust. The purpose of this research is to examine and interpret the results of studies on teachers' perceptions of organizational trust in a single study. A total of 31 studies were discussed in this study, which was conducted with the document analysis method, one of the qualitative research models. As a result of the study in which 14 articles and 17 theses were examined, it was seen that organizational trust has a significant effect on all variables in the institutions where teachers work. In the studies examined, it has been observed that the level of organizational trust has a positive relationship with variables such as commitment, support, justice, cooperation, organizational climate, personnel empowerment, ethical behavior, organizational citizenship, perception of cronyism and organizational health.

Keywords