EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİ, CİNSİYETLERİ, İLGİ DURUMLARI, EN ÇOK DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİ TEMELİNDE CAZ MÜZİĞİ VE TÜRLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2023-62
Number of pages: 70-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, müzik eğitim fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin caz müziği ve caz müziği türleri hakkındaki bilgi seviyelerini ölçmektir. Araştırmada üniversite öğrencilerinin caz müziği ve türlerine ilişkin bilgi düzeyini belirlemek ve çeşitli değişkenlere göre karşılaştırmalar yapılması amaçlandığı için ilişkisel tarama türünde bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu 68 erkek ve 67 kız olmak üzere toplam 135 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Çalışma grubu oluşturulurken kolay ulaşılabilir (uygun) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki üniversite öğrencilerinin genel olarak Caz müziği ve türlerine yönelik bilgi düzeylerinin düşük olduğu, cinsiyete göre farklılık görülmediği, Caz müziğine ilgili olan üniversite öğrencilerinin, Bando lisesinden mezun olanların, caz müziği eser ve icracılara ait bilgileri yüksek olan öğrencilerin Caz müziği ve türlerine ilişkin bilgi düzeylerinin diğer öğrencilere göre fazla olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to measure the knowledge levels of students studying in music education faculties about jazz music and jazz music types. It is a research in relational screening because it is aimed to determine the level of knowledge of university students about jazz music and genres and to make comparisons according to various variables. The study group of the research consists of Gazi University, Gazi Education Faculty Music Teaching Department students. The study group consisted of a total of 135 prospective teachers, 68 boys and 67 girls. While creating the working group, easy accessible (suitable) sampling method was used. The level of knowledge of the university students within the scope of the research about jazz music and their genres is low, there is no difference in terms of gender, university students who are interested in jazz music, graduates of the band high school and the knowledge levels of jazz music and genres of students with high knowledge of jazz music and performers. It was determined to be more than other students. 

 

Keywords