KURUMSAL İLETİŞİM ALT BOYUTLARI, KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KURUMSAL İTİBAR ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-62
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-19 21:16:10.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 498-511
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde her alanda hızlı bir şekilde sürekli değişime uğrayan teknolojik gelişmeler küreselleşme ve rekabet ortamını hızlandırmıştır. Bu durum artık işletmeleri ve tüketicileri yeni bir bakış açısına yönlendirmiştir. Gelişen ve sürekli yenilenen teknolojik değişimler karşısında işletmeler hayatta kalabilmek ve uzun vadede sürdürülebilirliği sağlamak için yenilik ve değişimlere açık olmaları bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, var olan yeniliklere ayak uydurabilmek için yönetimin üst-alt hiyerarşiye bakılmaksızın tüm bölümlerde iletişimi sağlamaları gereklidir. Çünkü kurumsal yönetim kapsamında uygulanan kurumsal iletişim, kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal itibara ortam hazırlayacaktır. Gelişen bu bilinç işletmelere rekabet açısından bir avantaj sağlama, yaşanan krizleri kolayca atlatabilme ve ileride ortaya çıkabilecek olası krizleri önceden tahmin edebilme açısından gerekli önlemleri almaları kapsamında önem teşkil etmektedir. Kurumsal sürdürülebilirliğin ve itibarın oluşturulmasına ve korunmasında katkı sağlayan kurumsal iletişimin etkileri işletmeler için büyüktür. Araştırmanın amacı kurumsal iletişim alt boyutları, kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal itibar algısı arasındaki bir ilişkinin olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda, kurumsal iletişim alt boyutları, kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal itibar kavramları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Today, technological developments, which are constantly changing in every field, have accelerated the globalization and competitive environment. This situation has lead businesses and consumers to a new perspective. In the face of developing and constantly renewed technological changes, it is a necessity for businesses to be open to innovations and changes in order to survive and ensure sustainability in the long run. In this context, in order to keep up with the existing innovations, the management must ensure communication in all departments regardless of the upper-lower hierarchy. Because the corporate communication implemented within the scope of corporate governance will prepare the environment for corporate sustainability and corporate reputation. This developing awareness is important for businesses to take the necessary precautions in terms of providing a competitive advantage, overcoming the crises easily and predicting possible crises that may arise in the future. The effects of corporate communication, which contributes to the creation and preservation of corporate sustainability and reputation, are great for businesses. The aim of the research is to reveal whether there is a relationship between corporate communication sub-dimensions, corporate sustainability, and corporate reputation perception. In this context, the concepts of corporate communication sub-dimensions, corporate sustainability and corporate reputation are the subject of this study.

Keywords