BEŞERİ SERMAYE VE KÜLTÜREL MİRAS AKTARIMI BAĞLAMINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2023-62
Number of pages: 512-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her toplumun kendine has bir kültürü vardır. Tarih boyunca toplumlar, kendine özel kültürleri sayesinde  çeşitli sanat eserlerine ve kültürel miras nesnelerine sahip olmuşlar ve bu durum kültürel olarak toplumların zenginleşmesini sağlamıştır. Kültürel miras nesneleri ve sanat eserleri, insanların kimliğini ve hayata bakış açılarını etkileyen değerleri oluşturur. Bu değerler insanların, başka bir ifade ile beşeri sermayenin gelişmesini etkilemektedir. Beşeri sermaye, bir çalışanın deneyim ve becerilerinin, ülkeye kazandırdığı fayda olarak tanımlanmaktadır. Çalışanın doğuştan gelen yeteneklerin dışında diğer deneyim ve becerilerinin pek çoğunun farklı eğitimler sayesinde kazanıldığı açıktır. Beşeri sermaye, tüm dünyada hem organizasyonel hem de bireysel düzeyde kalkınmanın bir anahtarı olarak atfedilen ve her geçen gün daha fazla ilgi görmekte olan bir kavram olarak şekillenmektedir. Beşeri sermayenin kültürel miras ile donatılması büyük önem taşımaktadır. Bu önemi göze alarak bu çalışmanın amacı, nesiller boyunca kültürel miras aktarımıyla beşeri sermayeyi geliştirmek için görsel sanatlar dersinin rolünü ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ele alınan olgular ve süreçlerinin incelenmesi ile farklı açılardan bakıldığında bile esas hususu görmenin mümkün olabilmesi için literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda kültürel miras aktarımı ile güçlendirilmiş bir beşeri sermayenin, ait olduğu toplumu hem manevi hem maddi düzeyde ileri taşıması beklenmektedir. Bundan dolayı görsel sanatlar dersinin eğitim öğretim programlarındaki rolü yadsınamaz bir önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Every society has its own culture. Throughout history, societies have possessed various works of art and cultural heritage objects, thanks to their unique cultures, and this has ensured the enrichment of societies culturally. Cultural heritage objects and works of art form values that affect people's identity and point of view on life. These values affect the development of people, in other words, human capital. Human capital is defined as the benefit that an employee's experience and skills bring to the country. It is clear that most of the experience and skills of the employee apart from the innate abilities are gained through different trainings. Human capital is being shaped as a concept that is attributed as a key to development at both organizational and individual level all over the world and is attracting more and more attention with each passing day. Equipping human capital with cultural heritage is of great importance. Considering this importance, the aim of this study is to reveal the role of visual arts course in order to develop human capital by transferring cultural heritage across generations. For this purpose, the literature review method was used so that it would be possible to see the main issue even when viewed from different angles, by examining the cases and their processes. In this context, it is expected that a human capital strengthened by the transfer of cultural heritage will carry the society to which it belongs, both spiritually and materially. Therefore, the role of visual arts course in education and training programs is of undeniable importance.

Keywords