COVID-19 Salgını ve Turizm Sektörüne Etkileri

Author :  

Year-Number: 2023-62
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-19 21:39:23.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 523-533
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm sektörü kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, terör, doğal afetler, siyasi ve politik olaylar, salgın hastalıklar gibi birçok olumsuz olaylardan çok çabuk etkilenebilmektedir. İlk defa Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün kısa sürede birçok ülkede görülmesiyle pandemi ilan edilmiştir. Bu kapsamda virüsün bulaşma ve yayılma hızını düşürmek için ulusal ve uluslararası seyahatler kısıtlanmış veya iptal edilmiştir. Bu doğrultuda,  tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Pandemi döneminde alınan tedbirler neticesinde kişiler hayatlarında daha sağlıklı ve güvenli ortamları tercih etmeye başlamışlardır. Buna bağlı olarak online alışveriş, bireysel turizm faaliyetlerine katılma, sakin ve kalabalık olmayan destinasyonları tercih etme gibi satın alma karar süreçlerinde farklılıklar görülmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada COVID-19 salgınının turizm sekörü üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında konu ile ilgili akademik çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların yayınladığı raporlar, istatistikler, bildirgeler ve haberler taranarak veriler elde edilmiş ve değerlendirilip önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The tourism sector has a fragile structure. Therefore, it can be affected very quickly by many negative events such as terrorism, natural disasters, political and political events, epidemics. The virus, which first appeared in Wuhan, China, was declared a pandemic after it was seen in many countries in a short time. In this context, national and international travels have been restricted or canceled in order to reduce the rate of transmission and spread of the virus. In this direction, the COVID-19 epidemic, which affected the whole world, adversely affected the tourism sector. As a result of the measures taken during the pandemic period, people have started to prefer healthier and safer environments in their lives. Therefore, there are differences in purchasing decision processes such as online shopping, participating in individual tourism activities, and choosing calm and non-crowded destinations. Accordingly, in this study, it is aimed to evaluate the impact of the COVID-19 outbreak on the tourism sector. For this purpose, academic studies on the subject, reports published by relevant institutions and organizations, statistics, declarations and news were scanned and data were obtained, evaluated and suggestions were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics