DERGİ REKLAMLARINDA TİPOGRAFİNİN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2023-62
Number of pages: 197-208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklamlar birçok farklı mecrada karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, basılı ya da dijital mecralardır. Dergi reklamları hem basılı hem de dijital ortamda yer alırken, bunun önemli bir kısmını basılı mecralar oluşturmaktadır. Dergi reklamlarında görsel tasarım diğer tüm reklam mecralarında olduğu gibi önemlidir. Tipografi ve görsellerin kullanımı, renkli sayfalar arasında gezinen tüketicilerin dikkatini çekebilecek nitelikte olmalıdır. Dergi reklamlarında tipografi kullanımı tasarımcının üzerinde durması gereken önemli bir unsurdur. Bu çalışmanın amacı, dergi reklamlarında yer alan tipografik unsurların kullanımını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada yetişkin ve çocuklara yönelik olan dergi reklamlarında tipografik unsurların birbirinden farklılık gösterip, göstermediğini ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de yayınlanan yetişkin ve çocuklara yönelik olan dergi reklamları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, National Geographic ve National Geographic Kids dergilerinin 6’şar sayısı olmak üzere 12 sayı dergi incelenmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi ile elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Dergi reklamları, içerik analizi çerçevesinde hazırlanmış olan kategorilere göre incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Advertisements appear in many different media. These are printed or digital media. While magazine advertisements take place in both print and digital media, the most important step of this is the printed media. Visual design in magazine advertisements is as important as in any other advertising medium. The use of typography and images should be of a quality that can attract the attention of consumers browsing through the colored pages. The use of typography in magazine advertisements is an important element that the designer should focus on. The aim of this study is to reveal the use of typographical elements in magazine advertisements. In the study, it is aimed to reveal whether typographical elements differ from each other in magazine advertisements for adults and children. The universe of the research consists of magazine advertisements for adults and children published in Turkey. Within the scope of the research, 12 issues of National Geographic and National Geographic Kids magazines, 6 of each covering were examined. The data of the research were obtained and evaluated by content analysis method. Magazine advertisements were examined according to the categories prepared within the framework of content analysis.

Keywords