SPOR HİZMETİ TÜKETİCİLERİNİN MİZAÇ ÖZELLİKLERİ İLE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-17 00:12:59.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 69-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, fitness merkezi tüketicilerinin mizaç özellikleri ile gösterişçi tüketim davranışları arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Muğla Menteşede fitness merkezlerine üye olan 264 spor tüketicisi oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından çalışma grubuna kişisel bilgi formu, Chaudhuri vd. (2011) tarafından geliştirilen “Gösterişçi Tüketim Eğilimi Ölçeği” ve Evans ve Rothbart (2007) tarafından geliştirilen “Yetişkin Mizaç Ölçeği (ATQ)” Muğla-Menteşe’de fitness merkezlerine üye olan 264 spor tüketicisine yüz yüze anket yöntemi ile uygulatılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan tüketicilerin tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde analizlerinden, ölçeğin değerlendirilmesinde, ortalama ve standart sapma istatistiklerinden faydalanılmıştır. Tüketicilerin ölçek düzeylerini belirleyen boyutlar arasındaki ilişkiler pearson korelasyon ve lineer regresyon analizleri aracılığıyla incelenmiştir. Sonuç olarak, fitness merkezi tüketicilerinin, gösterişçi tüketim eğilimleri ve mizaç düzeylerinin orta düzeyde olduğu, yetişkin mizacının gösterişçi tüketim eğilimi üzerine pozitif yönlü etkisinin olduğu, sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research was conducted to investigate the relationship between temperament characteristics and conspicuous consumption behaviors of fitness center consumers. The population of the research consists of 264 sports consumers who are members of fitness centers in Muğla Menteşe district. The personal information form was given to the study group by the researcher, Chaudhuri et al. (2011), the "Conspicuous Consumption Tendency Scale" developed by Evans and Rothbart (2007) and the "Adult Temperament Scale (ATQ)" developed by Evans and Rothbart (2007) were applied to 264 sports consumers who are members of fitness centers in Muğla-Menteşe, by face-to-face survey method. The data obtained in the research were evaluated in computer environment through SPSS 22.0 statistical program. Frequency and percentage analyzes were used to determine the descriptive characteristics of the consumers participating in the research, and average and standard deviation statistics were used to analyze the scale. The relationships between the dimensions that determine the scale levels of the consumers were examined by pearson correlation and linear regression analyzes. As a result, it was determined that fitness center consumers' conspicuous consumption tendencies and temperament levels were moderate, adult temperament had a positive effect on conspicuous consumption tendency.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics