YÖNETSEL ETİK VE YÖNETSEL KARARLARDA ETİK YAKLAŞIMLAR: TÜRKİYE’DE YÖNETSEL ETİK VE ETİK YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-63
Number of pages: 343-373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de gerçekleştirilen akademik çalışmalardan lisansüstü tezler konu alınarak yönetsel etik ve etik yaklaşımlar anahtar kelimeleri ile Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinde taramalar yapılmıştır.  Yapılan taramalar sonucu 1998-2022 yılları arasında yazılmış 13 yönetsel etik, 2003-2021 yılları arasında yazılmış 12 etik yaklaşımlar ile ilgili olmak üzere toplam 25 tez meta analize tabi tutulmuştur. Bu tezler; yıl, tez türü (yüksek lisans veya doktora), konu, amaç, yöntem, bulgu ve alan olmak üzere bazı ana temalara göre belirlenmiştir. Betimsel yorumlar yapılmıştır ve niceliksel ifadeleri ise grafiklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Kullanılan araştırma yöntemlerine bakıldığında geleneksel yöntemlerin tercih edildiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ise Türkiye’de yönetsel etik ve etik yaklaşımları konu alarak yazılmış olan tezlerin hangi alanlar ile bağdaştırıldığını ve nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak ve yapılan bu çalışmaların elde ettiği bulgular ışığında eksik olan yönlerin tespitinin yapılabilmesini sağlamaktır. Ayrıca yeni yapılacak çalışmalara örnek teşkil etmesi ve alanyazına katkı sunmak amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Based on postgraduate theses from academic studies conducted in Turkey, searches were made in the National Thesis Center with the keywords of managerial ethics and ethical approaches. As a result of the scans, a total of 25 theses, 13 of which were written between 1998-2022 on managerial ethics, and 12 written between 2003-2021 on ethical approaches, were meta-analyzed. In these theses, some main themes such as year, type of thesis (master or doctorate), subject, purpose, method, finding and field were determined, descriptive comments were made and quantitative expressions were tried to be explained with graphics. Considering the research methods used, it is seen that traditional methods are preferred. The aim of this study is to reveal which fields the theses written on managerial ethics and ethical approaches in Turkey are associated with and how they are evaluated. In the light of the findings of these studies, it is to ensure that the missing aspects can be determined. In addition, it is aimed to set an example for new studies and to contribute to the literature.

Keywords