TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KÖTÜCÜL VARLIKLARA KELAMÎ BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2023-63
Number of pages: 259-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şeytan, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olmakla birlikte her dönem ve toplumda bir şekilde var ola gelmiş bir olgudur. Türk mitolojisinde ve inançlarında yer alan olağanüstü güçlere sahip, insanlar üzerinde etkisi var olduğuna inanılan ve pek çok özellik atfedilen kötü ruhlardan bahsedilmektedir. Bu ruhların bölgesel farklılıkla isimleri değişse de sahip oldukları nitelikler benzer özellikler göstermektedir. Araştırmamızda bahsi geçen kötü ruhların, çoğunlukla kötülüğün temsilcisi olarak kabul edilen şeytan ile bir ilişkisi olup olmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır.  Bu konuya dair kabullerin günümüz Türk toplumu üzerinde de etkisi görülmektedir. Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte İslam inancındaki şeytan anlayışının kendi inançları üzerinde etkisi kaçınılmazdır. Türk Halkbilimi alanında kötücül ruhlara dair araştırmalar yapılmasına rağmen, Kelam ilmi açısından bu konuyu ele alan bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle, mevcut çalışmada kötücül ruhlara dair kabuller bütüncül bir bakış açısıyla sunulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The Devil is a phenomenon that has existed in some form in every period and society throughout human history. Evil spirits in Turkish mythology and beliefs, who have extraordinary powers, are believed to have an effect on people and are attributed with many characteristics, are mentioned. Even though the names of these spirits change with regional differences, their characteristics show similarities. The current study attempted to ascertain whether there is a connection between the evil spirits mentioned in our research and the devil, who is usually regarded as the representative of evil. As Turks become Muslim, it is inevitable that the perception of the devil in Islamic belief has an impact on their own beliefs. While the devil has been studied thoroughly in the literature of Turkish Folklore, the current quo of perception of the devil from Islamic Theology perspective remains a gap to be explored. Thus, the current study mainly aimed to present how the devil is perceived, and how Islam has effect on the evolution of perception of the devil from holistic perspective.

Keywords