İNCE MEMED’DE AĞIZLARA AİT FONETİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLER

Author:

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-17 00:19:22.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 424-455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Diller bünyelerinde bir toplum tarafından aynı zaman ve mekânda konuşulan, etki alanı lehçe, şive ve ağız gibi diyalektler olarak değişiklik gösteren tabakaları barındırırlar. Eşzamanlılık ve eşmekanlılık bağlamında bir ağız tabakası ya da ağız tabakaları, bir şive içerisinde yazı dili olmamış diyalektleri ifade eder. Bu diyalektlerin sosyal, kültürel -çoğu zaman- siyasî nedenlerle yazı dili olması, şiveyi; şivelerin ortak dil özellikleri çerçevesinde birbirlerine bağlı olduğu bir nevi kök diyalekt ise lehçeyi ifade eder. Standart Türkçenin ağızlarının yaygın bir şekilde işleklik göstermesi hem bu Türkçeyi hem de bu Türkçenin ürünü olan eserleri yoğun bir şekilde etkilemektedir. Bunun önemli bir yansıması da edebî eserlerde karakterleri, konuları, coğrafyayı ve bunların bir kısmını veya yekûnunu canlı bir şekilde sunma amacına bağlı olarak Anadolu ağızlarının etkin olarak kullanılması olmuştur. Çalışmamızda edebî metinlerde ağız kullanımının dil açısından detaylı değerlendirilmesini yapmak adına Yaşar Kemal’in İnce Memed I, II, III ve IV roman serisi fonetik ve morfolojik açıdan incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Languages ​​contain layers spoken by society at the same time and place and whose area of ​​influence varies as dialects. In the context of synchronicity and simultaneity, a dialect layer or dialect layers refers to layers without written language in a dialect. The process of these dialects becoming a written language for social, cultural – mostly political reasons;  the main dialect, in which dialects are connected to each other within the framework of common language features, expresses the dialect. The widespread functioning of the dialects of Turkey Turkish affects both this Turkish and the works that are the product of this Turkish. Furthermore, one of the important features of these was the effective usage of Anatolian dialects in literary works, depending on the purpose of presenting the characters, topics, geography, and some or all of them vividly. In our study, Ince Memed I, II, III, and IV were examined phonetically and morphologically to make a detailed examination of the usage of dialect in literary texts in terms of language.

Keywords