İŞE ANGAJE OLMANIN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-23 17:06:34.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 269-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, işe angaje olmanın örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde konu ile alakalı ölçekler kullanılarak, Elazığ İl merkezindeki ilkokullarda görev yapan 271 öğretmenden görüş alınmıştır.   Araştırmada tabakalı  örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin işe angaje olma durumlarını belirlemek için Schaufeli ve Bakker (2003) tarafından geliştirilen ve Köse (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İşe Angaje Olma Ölçeği; öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerini ortaya koymak amacıyla da Kahveci ve Demirtaş (2013) tarafından geliştirilen Örgütsel Sessizlik Ölçeği kullanılmıştır.  Araştırma verilerini analiz etmek için yüzde, aritmetik ortalama, frekans, standart sapma değerleri hesaplanmış, tek yönlü varyans analizi, t-Testi, Korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin işe angaje olma düzeyleri ile örgütsel sessizliğe ilişkin görüşlerinin düşük düzeyde ilişkili oldukları ve işe angaje olma düzeylerinin örgütsel sessizliklerini düşük düzeyde yordadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of work engagement on organizational silence. Within the framework of this purpose, opinions were obtained from 271 teachers working in primary schools in the city center of Elazığ by using the scales related to the subject. Stratified sampling method was used in the study. In the study, the Work Engagement Scale developed by Schaufeli and Bakker (2003) and adapted into Turkish by Köse (2016) to determine teachers' work engagement; Organizational Silence Scale developed by Kahveci and Demirtaş (2013) was used to reveal the organizational silence levels of teachers. To analyze the research data, percentage, arithmetic mean, frequency, standard deviation values were calculated, one-way analysis of variance, t-Test, correlation and regression analyzes were used. According to the results obtained, it was determined that teachers' work engagement levels and their views on organizational silence were lowly correlated, and work engagement levels predicted their organizational silence at a low level.

Keywords