SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARINDAN EFSANELERİN TURİZMDE KULLANIMI: MARMARİS KIZKUMU EFSANESİ

Author :  

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-27 00:02:15.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 402-423
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası turizm hareketlerinde kültürel miras amaçlı seyahatlerin artış göstermesi bölgelerin kültürel miras unsurlarını ön plana çıkarma gereksinimini doğurmuştur. Özellikle de son yıllarda somut kültürel mirasın yanı sıra somut olmayan kültürel miras unsurları üzerinde durulmaktadır. Somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan efsaneler, bölgelerin ekonomik olarak gelişmesini ve tanınırlığını artırarak imaj oluşturma noktasında bir araç olarak görülmektedir. Dolayısıyla her bölgenin turistlere sunduğu birtakım efsaneleri mevcuttur. Bu durum aynı zamanda potansiyel somut olmayan kültürel miras arzıdır. Mevcut çalışmada bölgelerin sahip olduğu somut olmayan kültürel miras unsurları içerisinde efsanelere yer verilip verilmediğinin ve turizmde kullanım etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan görüşme soruları aracılığıyla Marmaris`in Kızkumu destinasyonunda ki faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda efsanenin turistik çekiciliğe sahip olduğunu, ancak yeterince ön plana çıkarılıp tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde yer almadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, etkili bir şekilde daha fazla tanıtımı yapıldığında destinasyonun imaj ve markalaşmasına katkı sağlayabileceği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the regions where international tourism movements develop, tourism enterprises create diversity in the supply sources they provide in order to obtain more from the global market share. In this context, cultural heritage-oriented travels, which make an important contribution to the promotion and marketing of the regions, are considered as a preferred variety in ensuring a balanced distribution of demand. Especially in recent years, an emphasis has been made on intangible cultural heritage assets as well as tangible cultural heritage elements. Legends, which are part of the intangible cultural heritage elements, are seen as a tool to increase the economic development and recognition level of the regions and create a positive image. In the present study, it is aimed to determine whether legends are included in the intangible cultural heritage elements which the regions possess and the effectiveness of their use in tourism. For this purpose, interviews were held with institution and organization operating in the Kızkumu region of Marmaris through the interview questions prepared after the relevant literature review was conducted. As a result of the findings, it has been determined that the legend has a tourist attraction, but it is not highlighted enough and does not take place in promotion and marketing activities. In addition, it has been determined that it can contribute to the image and branding of the destination when used effectively and promoted more.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics