OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEKNİKLER ÜZERİNE İSTEMATİK DERLEME

Author:

Year-Number: 2023-65
Number of pages: 592-605
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Obsesif kompulsif bozukluk, (OKB) insan zihninde istemsizce yer edinen, obsesyon ve kompulsiyonların dahil olduğu, bireylerin hayatını önemli derecede etkileyen bir rahatsızlıktır. OKB tedavisinde, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) geçmişten günümüze kadar, en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada amaçlanan, sistematik derleme yöntemi çerçevesinde, BDT’nin OKB üzerindeki etkinliğinin alan yazın taraması yapılarak incelenmesidir. Bu çalışma sürecinde makalelerin tercih edilmesi ve değerlendirilmesi noktasında, PRISMA (Sistematik İncelemeler ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri) yönergeleri uygulanmıştır. Araştırma sürecinde, yalnızca Google Akademik kullanılarak 2000-2020 tarihleri aralığında yer alan çalışmalar incelenmiş ve Türkiye’den yapılan çalışmalardan 4 adedi, sistematik derleme çalışmasına dâhil edilmiştir. Değerlendirmeye alınan çalışmaların 3’ü olgu çalışması, 1’i ise tarama çalışmasıdır. Ele alınan çalışmaların sonucunda, BDT’nin OKB tedavisi konusunda ciddi katkıları olduğu görülmekle birlikte, bu konuda Türk kaynakların azlığı ülkemizde daha çok araştırma yapılmasına olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a disorder that involuntarily takes place in the human mind, including obsessions and compulsions, which significantly affects the lives of individuals. In the treatment of OCD, Cognitive Behavioral Therapy (CBT) has emerged as one of the most preferred treatment methods from past to present. The aim of this study is to examine the effectiveness of CBT on OCD by reviewing the literature within the framework of the systematic review method. PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) guidelines were applied in the selection and evaluation of the articles during this study process. During the research process, only the studies in the range of 2000-2020 were examined using Google Scholar, and 4 of the studies from Turkey were included in the systematic review study. Three of the studies included in the evaluation are case studies and one is a screening study. As a result of the studies discussed, it is seen that CBT has serious contributions to the treatment of OCD, but the scarcity of Turkish resources on this subject reveals the need for more research in our country.

Keywords