YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN ETKİSİ VE MATERYAL UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-24 14:59:08.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 429-442
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak A1 seviyesinde Türkçe öğrenen öğrencilerdeki öğrenme stili değişikliklerini saptamaktır. Çalışma aynı zamanda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sınıf içi öğrenme stillerinin belirlenmesi ve bu bağlamda materyaller geliştirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla anket uygulamasıyla birlikte öğrencilerin görsel öğrenme stili, işitsel öğrenme stili veya kinestetik öğrenme stili olduğu tespit edilmiştir. Sınıf içerisindeki öğrenciler farklı öğrenme stiline sahiptirler. Bu çalışmada öğrencilerin kendilerine uygun olan öğrenme stilleri belirlendikten sonra öğretmen derslerin anlatımını nasıl daha aktif hale getirebileceği, bu bireylere uygun materyaller hazırlanırken nelere dikkat etmesi gerektiği ve öğrencilerin öğrenmelerini nasıl hızlandırabileceği gibi belli başlı sorulara cevap verilmektedir. Aynı zamanda bu çalışma öğretmenin öğrenme stili belirlenmiş öğrenci ile nasıl aktif olarak çalışabileceği de anlatılmaktadır. Nitel ve nicel araştırma teknikleri kullanarak yapılan bu çalışma A1 seviyesinde Türkçe öğrenen 60 öğrenciden oluşmaktadır. Elde edilen veriler içerik analinizi yöntemi ile tablolaştırılarak yorumlanmaktadır. Elde edilen verilen işitsel, görsel ve kinestetik olmak üzere üç ana başlık altında ele alınarak öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stilleri dikkate alınarak en uygun yöntemlerin kullanılması konusunda materyal önerileri verilmektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the changes in learning styles on students who learn Turkish as a foreign language at A1 level. The second aim of the study is to determine the classroom learning styles of students learning Turkish as a foreign language and to develop materials in this context. With the prepared 4-point Likert scale questionnaire, it is aimed to determine whether the students are visual, auditory or kinesthetic. After determining the individuals with different learning styles in the classroom, certain questions such as how we can make the lectures more active, what we should pay attention to when preparing materials suitable for these individuals, and how we can accelerate their learning are answered. At the same time, this study also explains how the teacher can work actively with the student whose learning style is determined. This study, using qualitative and quantitative research techniques, consists of 60 students learning Turkish at A1 level. The data obtained are interpreted by tabulating with the content analysis method. The obtained data is handled under three main headings as auditory, visual and kinesthetic, and suggestions are given on the use of the most appropriate methods, taking into account the learning styles of the students.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics