OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2023-65
Number of pages: 638-656
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin okul yönetiminde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma okul yöneticilerinin okul yönetiminde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik nitel bir araştırmadır. Araştırmada verileri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Betimsel tarama modeli şeklinde yapılandırılan araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme yöntemleri ile belirlenen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde farklı okul türlerinde görev yapan 15 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda okul yöneticilerinin yönetim sürecinde en fazla faydalandıkları teknolojik aracın bilgisayar olduğu, teknolojik araçları en fazla yazışma amacıyla kullandıkları, en fazla eğitim öğretim alanıyla ilgili teknolojik araçlara başvurdukları görülmüştür. Araştırmaya katılan 15 okul yöneticisinden 12’sinin teknoloji alanında en az bir eğitime katıldığı görülmüştür. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinden teknoloji alanında en fazla eğitim alan okul yöneticisinin 10 farklı eğitime katıldığı, en az eğitim alan okul yöneticisinin ise bir farklı eğitime katıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak okul yöneticilerinin teknoloji kullanım becerilerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi, okulların teknolojik altyapılarının geliştirilmesi ve konunun derinlemesine araştırılabilmesi için farklı yöntem ve teknikler kullanılarak yeni araştırmaların yapılması önerileri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

he aim of this research is to determine the opinions of school administrators on the use of technology in school management. The research is a qualitative study to determine the opinions of school administrators on the use of technology in school management. A semi-structured interview  form was  used to collect data in the study.  The phenomenology design was used in the research, which was structured as a descriptive survey model. The study group of the research consists of 15 school administrators working in different school types in Afşin district of Kahramanmaraş province in the 2021-2022 academic year, determined by the maximum diversity and criterion sampling methods, which are among the purposeful sampling methods. As a result of the research, it has been seen that the technological tool that school administrators use most in the management process is the computer, they use the technological tools mostly for correspondence, and they apply to the technological tools related to the field of education the most. It was observed that 12 of the 15 school administrators participating in the research attended at least one training in the field of technology. Among the school administrators participating in the research, it was seen that the school administrator who received the most education in the field of technology attended 10 different trainings, while the school administrator who received the least education attended one different training. Based on the results of the research, suggestions were made to organize in-service trainings and seminars in order to increase the technology use skills of school administrators, to develop the technological infrastructure of schools and to conduct new research using different methods and techniques in order to investigate the subject in depth.

Keywords