ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN KLİNİKSEL YAKLAŞIM AÇISINDAN DERS DENETİM FAALİYETLERİ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 16:40:05.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 676-707
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokullarda görev yapan okul müdürlerinin denetim becerilerine yönelik görüşlerini kliniksel denetim açısından değerlendirmek ve okul müdürleri tarafından gerçekleştirilen ders denetimi çalışmalarının etkililiğine yönelik fikirlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma grubu Kahramanmaraş Afşin ilçesinde on ortaokulda görev yapan 10 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda denetim ile ilgili anlayış,  ders denetiminin okul müdürü tarafından yapılmasından kaynaklı memnun olma durumu, denetim yapılmadan önceki süreç, denetimin gerçekleştirilme süreci, denetim sırasında başvurulan ölçütler, ders denetimi faaliyetlerinin öğretmenler ile öğrenciler açısından etkileri, denetim faaliyeti sonrasındaki süreç, denetim faaliyetinin okul müdürünce gerçekleştirilmesinin avantajları, denetim faaliyetinin okul müdürünce gerçekleştirilmesinin dezavantajları olmak üzere 9 temaya ayrılmıştır. Araştırmanın sonucunda okul müdürlerinin gerçekleştirdikleri ders denetimlerinde kliniksel denetimin beş aşaması ile ilgili farklı görüşlerinin olduğu, denetimin okul müdürlerince yapılması, denetimin zamanı, denetim ölçütleri konularında görüş ayrılıkları yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Denetimin gerekliliği konusunda da fikir ayrılıklarının yaşandığı sonucu araştırmanın bir başka sonucudur.  Okul müdürleri için denetim ile ilgili hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması, denetim formlarının hazırlanarak denetimin standartlaştırılması, denetim zamanının kliksel denetime uygun şekilde daha önceden belirlenerek öğretmenlere duyurulması gerektiği bu araştırmacının önerilerinden bazılarıdır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the opinions of school principals working in secondary schools on supervision skills in terms of clinical supervision and to reveal their opinions on the effectiveness of course supervision studies carried out by school principals. In this study, a qualitative research approach was adopted. The study group consists of 10 school principals working in ten secondary schools in Kahramanmaraş Afşin district. The data of the research were collected with semi-structured interview forms. Analyzed by content analysis. As a result of the analysis, the understanding about the supervision, the state of being satisfied with the course supervision by the school principal, the process before the supervision, the process of the supervision, the criteria applied during the supervision, the effects of the course supervision activities on teachers and students, the process after the supervision activity, the supervision activity by the school principal. It has been divided into 9 themes, including the advantages of conducting the audit activity and the disadvantages of performing the supervision activity by the school principal. As a result of the research, it was revealed that school principals had different opinions about the five stages of clinical supervision in the course supervisions they carried out, and that they had differences of opinion on the subject of supervision by school principals, time of inspection, and inspection criteria. The conclusion that there are differences of opinion on the necessity of inspection is another result of the research. Some of the suggestions of this researcher are to carry out in-service training activities for school principals, to prepare inspection forms and to standardize the inspection, to predetermine the inspection time in accordance with the clique inspection and to announce it to the teachers.

Keywords