ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE STRES YÖNETİMİ

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-24 15:23:20.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 368-379
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, stresin nedenleri ve stres yönetimi yeterliliklerine yönelik öğrencilerin görüşlerini derinlemesine incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı çalışma boyunca “Stresin nedenleri nelerdir?” ve “Stres yönetimi yeterliklerini geliştirmek için yapılması gerekenler nelerdir? ” sorularına yanıt aramıştır.

Yöntem: Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünde okuyan 12 öğrenciden meydana gelmektedir. Yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile elde edilen veriler betimleyici bakış açısına göre analiz edilmiştir.

Bulgular: Buna göre çalışmaya katılan öğrenciler stres yönetimi kavramını başa çıkma, izlenecek yol ve kurallar şeklinde tanımlamışlardır. Ayrıca araştırmacı, öğrencilerin var olan stresleri ortadan kaldırmak için başvurdukları stratejileri en çoktan en aza doğru: sosyal aktivite, unutmak, dikkati başka yöne çekmek ve olumlu düşünmek, şeklinde bulmuştur.

Tartışma: Bulgular doğrultusunda araştırmacı öğrenciler için stres yönetimi hakkında hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, stresin normal bir durum olduğu düşüncesinin öğrencilere kazandırılması, stresle ile başa çıkabilmede sabırlı olunması, stres nedenlerinin saptanması ve farklı yöntemlere başvurulması gibi birtakım önerilerde bulunmuştur

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study is to examine students' views on the causes of stress and stress management competencies in depth.. For this purpose, the researcher asked the question “What are the causes of stress?” throughout the study. and “What needs to be done to improve stress management competencies? “He sought answers to his questions.

Method: This study was carried out within the framework of qualitative research approach. The study group of the research consists of 12 students studying in the department of medical documentation and secretarial. The data obtained by the semi-structured interview method were analyzed from a descriptive point of view.

Result: Accordingly, the students participating in the study defined the concept of stress management as coping, the way to be followed and rules. In addition, the researcher found that the strategies that the students used to eliminate the existing stresses were from the most to the least: social activity, forgetting, positive thinking, and distraction.

Argument: In line with the findings, the researcher made some suggestions such as organizing in-service training seminars on stress management for students, making students gain the idea that stress is a normal situation, being patient in coping with stress, determining the causes of stress and applying different methods.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics