KARADENİZ KEMENÇESİ SAZI İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANS ÜSTÜ TEZ VE MAKALELERİN İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-28 22:23:59.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 707-718
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatın içinde hep var olan ve günümüze kadar sürekli gelişerek önemli bir sanat dalı haline gelen müzik, duygu ve düşüncelerimizi ifade etmeye ve özelliklerimizi sergilemeyi sağlamıştır. Dünya üzerinde birçok farklı toplum yaşamış ve bu toplumların kendine ait müzik türleri ve bu türlere bağlı çalgılar oluşmuştur. Geçmişten günümüze çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve Anadolu coğrafyasında sayısız kültür mirasından biri olan Karadeniz kemençesi halen yaygın olarak kullanılmakta ve yaşatılmaktadır. Ülkemizde Karadeniz kemençesi gerek özengen olarak gerekse Güzel Sanatlar Liseleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuvarlarda mesleki eğitim olarak verilmekte olup lisans üstü çalışmalarda bu kurumlar aracılığı ile devam etmektedir. Araştırmada Karadeniz kemençesi ile ilgili yapılan akademik çalışmaların bir çalışmada toplanması ve alt problemler ile birlikte içeriğinin incelenerek alana katkı sağlayabilmesi amaçlanmıştır. Alanda yeni çalışmalar yapacak kişilerin literatür taramasını kolaylaştıracağı, zamandan tasarruf ederek alanda yapılan çalışmaların bir çalışmada bulabileceği, Karadeniz Kemençesi ile ilgili yapılan çalışmaların içeriğinin incelenerek yeni çalışmalara ışık tutabileceği düşünülmüştür. Çalışma, Karadeniz kemençesi sazıyla ilgili Yök Ulusal Tez Merkezinde indekslenen tezlerin ve “Google Akademik” arama motorundan ulaşılabilen makalelerin çeşitli değişkenler açısından incelendiği bir içerik analizi çalışmasıdır. Bu amaçla Karadeniz kemençesi alanı ile ilgili olmak üzere 9 tez, 11 adet makale incelenmiştir. Araştırma sonuçları 11 adet alt probleme göre düzenlenmiş, frekans ve yüzde tablosu olarak betimsel bir biçimde sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Music that’s ever existed in life, and has evolved to the present day, has allowed us to express and exhibit our feelings and our thoughts, our traits. There have been many different societies around the world, and they have their own musical genres and their reliant instruments. It has been the home of various civilizations from the past, and is still widely used and surviving in the Black Sea kemenche, one of the numerous cultural heritage sites in the Anatolian geography. In our country, the Black Sea kemenche is given both internally and as a vocational training course in the High Schools of Fine Arts, Faculty of Fine Arts and Conservatories, and continues through these institutions in postgraduate studies. The research aims to collect academic studies of the Black Sea kemenche in a study and to contribute to the field by examining its content along with sub-problems. It has been thought that those who are doing new work in the field can facilitate literature screening, save time and work in the field can find a study, and study the content of studies on Black Sea Kemenche to shed light on new studies. The study is a study of content analysis in which indexed thesis on Black Sea kemenche art at the Yök National Thesis Center and articles accessible from the “Google Scholar” search engine are examined for various variables. To this end, 9 theses, 11 articles have been reviewed on te Black Sea fiddle area. The research results were organized into 11 sub-problems and presented in a picturesque form as a frequency and a percentage table.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics