TÜRKİYE DİASPORASINDA ÇERKES MÜZİK KÜLTÜRÜ

Author:

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-05 23:44:17.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 83-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. yüzyılda Osmanlı Devleti Kafkaslardan Anadolu topraklarına büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır. Rusların Kafkasya bölgesindeki siyasi ve askeri baskısı sebebiyle vatanlarından kopan binlerce Çerkes Osmanlı topraklarına sığınmıştır. Dönemin koşulları dâhilinde Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde Türklerle iç içe yaşayan Çerkesler Milli Mücadele döneminde düşmana karşı Türklerle omuz omuza çarpışmıştır. Çerkesler kültürlerine sahip çıkan ve bunu gelecek kuşaklara aktarmak için büyük özverilerde bulunan asil bir millettir. Sosyal yaşamlarında müzik önemli yer tutmaktadır. Bu araştırmada Çerkeslerin Türkiye’de yaşatmaya çalıştıkları müzik kültürü incelenmektedir. Geleneksel müzikleri ve çalgıları araştırmada ana konuyu teşkil etmektedir. Çalışmanın amacı büyük göç sonrası Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına yerleşen ve günümüzde de kültürlerini canlı tutan Çerkes milletinin müzik kültürlerini genel hatlarıyla incelemektir. Bilhassa kendilerine özgü çalgıları ve kullanım amaçları ele alınmıştır. Çalışmada, Kafkasya kökenli milletler arasında sadece Çerkesleri konu edinmektedir. Bu bildiri literatür taraması kapsamında yapılmış olan betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın ana merkezini Çerkes kültüründe yaygın kullanımı olan çalgılar oluşturmaktadır. Bu noktada konuyla ilgili akademik makaleler, tezler, kayıtlar tasnif edilerek çalışmaya eklenmiştir.

 

Keywords

Abstract

In the 19th century, the Ottoman Empire faced a great migration wave from the Caucasus to Anatolia. Thousands of Circassians, who left their homeland due to the political and military pressure of the Russians in the Caucasus region, took refuge in the Ottoman lands. Circassians, who lived together with the Turks in various regions of Anatolia within the conditions of the period, fought shoulder to shoulder with the Turks against the enemy during the National Struggle. The Circassians are a noble nation that protects their culture and makes great sacrifices to pass it on to future generations. Music has an important place in their social life. In this research, the music culture that Circassians try to keep alive in Turkey is examined. Traditional music and instruments constitute the main subject of this research. The aim of the study is to examine the musical cultures of the Circassian nation, which settled in the Ottoman lands from the Caucasus after the great migration and keeps their culture alive today. In particular, their unique instruments and usage purposes are discussed. In the study, only Circassians among the Caucasian origin nations are the subject. In this study is a descriptive study based on literature review. The main center of the study is the instruments that are widely used in Circassian culture. At this point, academic articles, theses and records related to the subject were classified and added to the study

 

Keywords