BRİTANYA’DA ÇEVRİMİÇİ HABER SÖYLEMİNDE SURİYELİLER: BATI’NIN HEGEMONİK YAKLAŞIMINDA MÜLTECİLERİN SUNUMU

Author:

Year-Number: 2023-65
Number of pages: 278-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Batı düşüncesinde mülteciler (sığınmacılar) konusu, oryantalizm ve hegemonya üzerinden irdelenmiştir. Batı hegemonyası, yüzyıllardır kendini var eden ve bu var edişle birlikte dünyayı Batı’nın gözünden anlamlandırmamıza yol açan bir düşünce biçimidir. Doğu - Batı ilişkisi hegemonik bir ilişkidir. Bu bağlamda, Doğu, Batı’nın çalışma alanıdır. Batı, Doğu üzerine çalışmalar yapar, anlamlar çıkarır ve sonuçlarını sunar. Bu çalışma alanı söylemleri ortaya çıkarmaktadır. Böylelikle söylemlerin güç tarafından oluşturulduğunu ve bilginin de yine güç tarafından yayıldığını söylemek mümkündür. Çevrimiçi haber kaynaklarından alının örnekler, eleştirel söylem çözümlemesine Teun van Dijk'ın getirdiği sosyo-bilişsel yaklaşım temelinde incelenmiştir. Bu noktada amaç, kitle iletişim araçlarının, toplumun düşünce biçimlerini nasıl şekillendirdiğinin gösterilmesidir. İncelenen haberlerde, Batı her zaman ideal bir hedef olarak sunulmaktadır. Doğu’nun Batı gibi olabileceği düşüncesi verilmekte ancak bu hedef koşullara bağlanmaktadır. Ancak, söylemler bu koşulların sağlanması durumunda dahi Doğu’nun Batı olamayacağını alt anlamlarla ima etmektedir Doğu - Batı arasındaki hegemonik ilişkiler üzerine yapılan akademik çalışmalar, iki taraf arasındaki rızaya dayalı ilişkinin sorgulanmasına ve asıl anlamların ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Keywords

Abstract

In this study, the way of presentations of Syrian refugees have been discussed, within the news discourse in the online newspapers selected from Britain and Turkey. Western hegemony has become a way of thinking that has created itself for centuries and, with this creation, has led us to make sense of the world from the perspective of the West. East-West relationship is a hegemonic relationship. In this context, the East is an area of study area according to the West. The West studies the East, makes meanings and presents its results. This field of study reveals discourses. Thus, it is possible to say that discourses are created by power and knowledge is also spread by power. In this study, sample news selected from online news sites are analysed on the basis of Teun van Dijk's socio-cognitive approach, which he invented in the area of critical discourse analysis. The aim is to show how the mass media shapes the society’s way of thinking. The study concludes that in the news analysed, the West was presented as an ideal destination. The idea that the East can be like the West is given, but this target is tied to conditions. However, the discourses imply that the East cannot be like the West, even if these conditions are met.

Keywords