TÜRKİYE’DEKİ AKREDİTE SAĞLIK YÖNETİMİ VE YURTDIŞI SAĞLIK YÖNETİMİ PROGRAMLARININ MUHASEBE DERSLERİNİN KIYASLANMASI

Author :  

Year-Number: 2023-65
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-05 23:57:55.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 263-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık sistemleri ve kurumlarının etkin yönetiminin gerekliliği, eğitim programlarının oluşturulmasını ve özgün araştırmaların artışını beraberinde getirerek bağımsız bir bilim alanı olan sağlık yönetimi alanını oluşumunu desteklemiştir. Bu gereklilik, ticari organizasyon modellerinin hastane ortamını açıklayamaması sorununu ortaya çıkarırken, faaliyet gösterilen sektörel ortam da kuruluşların seçimleri yönlendirmektedir. Kamu ve özel sektörde yoğun rekabetle karşılaşan sağlık kurumları, ülkelerin ekonomik yapısında yüksek bir paya sahiptir. Bu nedenlerle, finansal bilginin hastane yönetiminin başarısındaki rolü daha çok vurgulanmış, nitelikli ve uzmanlaşmış muhasebe personeli gerekliliği artmıştır. Bu açıdan bakıldığında, muhasebe eğitimi öğrencilere sağlam bir temel oluşturmayı amaçlayarak, öğrencilerin sektör ve işletme düzeyinde bilgi sahibi olmalarını sağlamakta ve gelecekte kararlar alabilme yeteneklerini geliştirmektedir. Buradan hareketle çalışma, ülkemiz akredite sağlık yönetimi lisans programlarında verilen muhasebe eğitimini, uluslararası yükseköğretim kurumlarında verilen sağlık yönetimi muhasebe müfredatıyla karşılaştırılarak müfredat geliştirme önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin akredite olan sağlık yönetimi programlarında yer alan lisans düzeyindeki muhasebe dersleri doküman analizi yöntemiyle incelenmiş ve QS Sıralamasına göre sağlık yönetimi programlarının yer aldığı ilk 1.000’deki dört üniversitenin ders müfredatlarıyla kıyaslanmıştır. Yurtdışı sağlık yönetimi programlarında muhasebe derslerinin sayıca daha fazla ve çeşitli olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sağlık sektöründe son dönemdeki özel hastane artışı ve özel hastanelerin borsaya kote olması nedenleriyle vergi, denetim ve finansal raporlama gibi konulara yönelik derslere ağırlık verilmesi önerilmektedir. Ayrıca kamu sağlık kurumlarının diğer devlet birimleriyle entegre bir şekilde çalışabilmesi ve dijital platformlar üzerinden muhasebe işlemlerinin etkin yönetilebilmesi için muhasebe bilgi sistemlerine yönelik eğitimlerin de artırılmasını önerilmektedir. Çalışmanın, ülkemiz sağlık yönetimi programlarının sunmuş olduğu sektörel bakış açısını içeren muhasebe eğitiminin, uluslararası yükseköğretim kurumlarıyla karşılaştırılması neticesinde elde edilen sonuçlara yönelik önerilerle sağlık yönetimi alanındaki muhasebe eğitiminin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The necessity of effective management in healthcare systems and institutions has supported the establishment of an independent field of study known as healthcare management, through the creation of educational programs and an increase in original research. This requirement arises from the inadequacy of commercial organizational models to explain the hospital environment, while the sectoral context in which activities are conducted also influences the choices made by organizations. Healthcare institutions, facing intense competition in both the public and private sectors, hold a significant share in a country's economic structure. As a result, the role of financial knowledge in the success of hospital management has been emphasized, leading to an increased demand for qualified and specialized accounting personnel. From this perspective, accounting education aims to provide students with a strong foundation, allowing them to acquire knowledge at both the industry and organizational levels, and enhancing their capacity to make informed decisions in the future. This study aims to compare the accounting education provided in accredited healthcare management undergraduate programs in Turkey with the healthcare management accounting curriculum offered by international higher education institutions. To achieve this goal, the accounting courses at accredited healthcare management programs in both state and private universities in Turkey were analyzed using document analysis methodology. The findings were then compared with the curriculum of four universities among the top 1,000 healthcare management programs in the QS Rankings. It was observed that healthcare management programs abroad offer a greater variety and quantity of accounting courses. As a result, considering the recent increase in private hospitals and their listing on the stock exchange in the healthcare sector, it is recommended to place more emphasis on courses related to topics such as taxation, auditing, and financial reporting. Additionally, in order to enable effective integration of public healthcare institutions with other government units and to efficiently manage accounting processes through digital platforms, an increase in courses related to accounting information systems is also recommended. The study suggests that by comparing the sectoral perspective of accounting education provided by healthcare management programs in our country with those offered by international higher education institutions, it can contribute to the enhancement of accounting education in the field of healthcare management. This is achieved through the recommendations derived from the results obtained through the comparison of our country's healthcare management programs' sectoral perspective of accounting education with that of international institutions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics