ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SIĞINMACI ÖĞRENCİ VARLIĞINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ AFŞİN İLÇESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 17:54:03.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 613-631
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın temel amacı, ortaokul öğretmenlerinin sığınmacı öğrenci varlığına ilişkin algılarının metafor aracılığı ile belirlenmesidir. Bu yönüyle araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmada verileri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Betimsel tarama modeli şeklinde yapılandırılan araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi ile belirlenen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde görev yapan 20 ortaokul öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda sığınmacı öğrencilerin okuldaki varlıklarına ilişkin 6, sınıftaki varlıklarına ilişkin 10 ve dersteki varlıklarına ilişkin 13 farklı metaforun kullanıldığı görülmüştür. Okuldaki varlıklarına ilişkin kullanılan metaforların genelde öğrencilerin davranışlarıyla ilgili metaforlar olduğu, sınıfta ve derste kullanılan metaforların ise okulda kullanılan metaforlara göre daha fazla çeşitlilik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sınıftaki ve dersteki varlıklarına ilişkin kullanılan metaforların genelde öğrencilerin yaşadıkları uyum problemleri ile alakalı metaforlar olduğu görülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerin dil ve uyum problemlerini aşmak amacıyla sınıf ve okul düzeyinde etkinliklerin yapılması ve yoğunlaştırılmış dil kurslarının açılması araştırmanın sonucunda sunulan önerilerdir.

Keywords

Abstract

The main purpose of the research is to determine the perceptions of secondary school teachers about the existence of refugee students through metaphor. In this respect, the research is a qualitative research. The data of the research were collected through the Metaphoric Perception Questionnaire. The phenomenology design was used in the research, which was structured as a descriptive survey model. The study group of the research consists of 20 secondary school teachers working in the Afşin district of Kahramanmaraş province in the 2021-2022 academic year, determined by the maximum diversity method, one of the purposeful sampling methods. As a result of the research, it was seen that 6 different metaphors were used regarding the existence of refugee students at school, 10 different metaphors regarding their presence in the classroom and 13 different metaphors regarding their presence in the course. It has been concluded that the metaphors used about their presence at school are generally metaphors about the behavior of students, and the metaphors used in the classroom and in the lesson show more diversity than the metaphors used at school. In addition, it has been observed that the metaphors used regarding their presence in the classroom and in the course are generally metaphors related to the adaptation problems experienced by the students. In order to overcome the language and adaptation problems of foreign students, activities at class and school level and intensified language courses are offered as a result of the research.

Keywords