GÖRSEL İLETİŞİMDE TİPOGRAFİNİN SEMANTİK ANLAM VE KALİGRAMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-05 18:11:44.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 284-295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsel iletişimde tipografi, kelimenin anlamının görselleştirilmesini sağlarken aynı zamanda yazının okunabilirliğini de koruduğu semantik bir tipografi tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Tipografi, sadece metinleri okunabilir hale getirmekle kalmayıp mesajın ifade edilme şeklini, tonunu ve etkisini güçlendiren bir tasarım sürecini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, tipografi yoluyla mesajın anlamını güçlendirmek için anlambilimden yararlanarak oluşturulan kaligramların tasarım sürecine etkisini göstermek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, tipografik tasarımların, metinsel temsilinin ötesine geçtiğini ve iletilmek istenen mesajın anlaşılmasına katkıda bulunduğuna dair görseller ile oluşturulan tasarımların önemini ortaya çıkarmaktır. Semantik unsurları, tipografiye dâhil eden kaligram tasarımları, izleyicide anlamlı ve etkili bir iletişim yaratmayı amaçlamaktadır. Çalışma, tipografide semantik anlamı öne çıkarmaya çalışarak oluşturulan kaligram tasarımlarında dil, tasarım ve görsel iletişimin kesişimine ışık tutmaya çalışmaktadır. Araştırmacı tarafından tasarlanan kaligramlar, kelimelerin anlamını ve doğasını değiştirmeden, nesnenin içeriğini yansıtan görsel bir forma dönüştürülmesi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, tipografide anlamı güçlendiren ve anlamsal tasarımı öne çıkaran tipografik tasarımların ve kaligramların etkisinin ortaya çıkarılması ön görülmektedir.

Keywords

Abstract

In visual communication, typography emerges as a semantic typography technique in which the meaning of the word is visualized while at the same time preserving the readability of the text. Typography requires a design process that not only makes the texts readable, but also strengthens the way, tone and effect of the message. In this study, it is aimed to show the effect of calligrams created by using semantics to strengthen the meaning of the message through typography on the design process. In this context, it is to reveal the importance of designs created with visuals that typographic designs go beyond textual representation and contribute to the understanding of the message to be conveyed. Incorporating semantic elements into typography, calligram designs aim to create a meaningful and effective communication in the audience. The study tries to shed light on the intersection of language, design and visual communication in calligram designs created by trying to highlight the semantic meaning in typography. The calligrams designed by the researcher were made as a result of transforming the object into a visual form that reflects its content without changing the meaning and nature of the words. As a result of this study, it is foreseen to reveal the effect of typographic designs and calligrams that strengthen the meaning and highlight the semantic design in typography.

Keywords