ŞARTLI MÜLTECİ, İKİNCİL KORUMA VE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ YABANCILARIN BOŞANMA DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUKUN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-06 10:30:20.0
Language : Türkçe
Konu : Milletlerarası Özel Hukuk
Number of pages: 536-565
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda uluslararası koruma kapsamında mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüleri düzenlenmiş olup geçici koruma statüsü ise bağımsız bir koruma statüsü olarak öngörülmüştür. Bu statülerden herhangi birisi ile Türkiye’de bulunan yabancıların boşanma davalarında uygulanacak hukukun tespiti önem arz eder. Zira 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da yetkili hukukun vatandaşlık esasına göre tespit edildiği hallerde mülteciler bakımından hangi hukukun uygulanacağı gösteren m. 4/1-a hükmünün kapsamında diğer koruma statülerinin yer alıp almadığı ve bu hükmün boşanma uyuşmazlıklarında uygulanıp uygulanmayacağı tereddüt yaratmaktadır. Ayrıca bu konuda mahkeme tatbikatında da birlik bulunmamaktadır. Bu çalışmada m. 4/1-a nın kapsamı ve buna bağlı olarak şartlı mülteciler, ikincil koruma ve geçici koruma statüsündeki yabancıların boşanma davalarında uygulanacak hukuk tespit edilecektir.

Keywords

Abstract

Law No. 6458 on Foreigners and International Protection regulates refugee, conditional refugee and subsidiary protection statuses within the scope of international protection, while temporary protection status is envisaged as an independent protection status. It is important to determine the applicable law in the divorce cases of foreigners who are in Turkey with any of these statuses. This is because it is doubtful whether other protection statuses are included within the scope of Article 4/1-a of the Law No. 5718 on Private International Law and Procedural Law, which indicates which law shall apply to refugees in cases where the applicable law is determined on the basis of nationality, and whether this provision shall be applied in divorce disputes. In addition, there is no unity in court practice on this issue. In this study, the scope of Art. 4/1-a and accordingly the applicable law in divorce cases of conditional refugees, foreigners under subsidiary protection and temporary protection status will be determined.

Keywords