İLHAM ALİYEV DÖNEMİ İÇ SİYASET VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ

Author:

Year-Number: 2023-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-12 17:02:30.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 446-456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan jeo-politik ve jeo-stratejik olarak önemli bir coğrafyada konumlanmıştır. Mackinder’in Heartland Hakimiyet Teorisine göre Üçüncü Dünya Savaşı ya Baltık ya da Kafkasya coğrafyasında çıkacaktır. Bundan dolayı Azerbaycan enerji kaynaklarına sahip olmasından da dolayı diğer ülkelerin ilgi odağında olan bir ülkedir. Günümüzde Azerbaycan dış politikada başarı öyküsü yazarken iç siyasette demokratik kurumsallaşmanın sağlanamamasından dolayı bazı sıkıntılar yaşamaktadır. Dış politikada pro-aktif siyaset, çok yanlılık ve Ermenistan dışında diğer ülkelerle denge siyaseti izleyen Azerbaycan, yaptığı siyasi ve ticari anlaşmalarla da gücünü konsolide etmektedir. Ancak iç siyasette Aliyev yönetiminin yeterince demokrat olmadığı söylenebilir. Özellikle basın ve medyanın tek yönlü yayın yapması, muhalefetin cılız kalması ülke insanlarının fundamentalist ve aşırı milliyetçi cereyanların etkisi altına girmesine yol açmaktadır. Ayrıca ülkede çok sayıda siyasi mahkumun olması ifade hürriyeti noktasında bazı sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Baba Haydar Aliyev ile oğul Aliyev arasında iç ve dış siyaset konusunda fazla bir farklılık görülmemektedir. İlham Aliyev babasının çizgisinde denge siyasetini devam ettirmektedir. Oğul Aliyev Türkiye ile ilişkilerini de sıkı tutmaktadır. Aliyev’in en çok güvendiği ülke Türkiye’dir. İki ülke arasında siyasi, askeri, ekonomik ve diplomatik işbirliği vardır. Son Karabağ Savaşı ile birlikte Türkiye-Azerbaycan arasındaki işbirliği açıkça gün yüzüne çıkmıştır. Çalışmamın amacı Aliyev dönemi iç siyasette yaşanan demokrasi sorunlarını ve dış politikadaki başarı hikâyesiyle Türkiye-Azerbaycan arasındaki işbirliğini çözümleyebilmektir.

Keywords

Abstract

Azerbaijan is located in a geo-politically and geo-strategically important geography. According to Mackinder's Heartland Dominance Theory, the Third World War will be fought either in the Baltic or the Caucasus. Therefore, Azerbaijan is a country in the center of attention of other countries due to its energy resources. Today, while Azerbaijan is writing a success story in foreign policy, it is experiencing some difficulties due to the lack of democratic institutionalization in domestic politics. Azerbaijan, which pursues a pro-active foreign policy, multilateralism and a policy of balance with countries other than Armenia, consolidates its power through political and commercial agreements. However, it can be said that the Aliyev administration is not democratic enough in domestic politics. In particular, the one-way broadcasting of the press and media and the weakness of the opposition cause the people of the country to fall under the influence of fundamentalist and ultra-nationalist movements. In addition, the large number of political prisoners in the country causes some problems in terms of freedom of expression. There is not much difference between father Heydar Aliyev and son Aliyev in terms of domestic and foreign policy. Ilham Aliyev continues to pursue a policy of balance in line with his father. Son Aliyev also maintains close relations with Turkey. Turkey is the country that Aliyev trusts the most. There is political, military, economic and diplomatic cooperation between the two countries. With the recent Karabakh War, the cooperation between Turkey and Azerbaijan has clearly surfaced. The aim of my study is to analyze the problems of democracy in domestic politics during the Aliyev period and the cooperation between Turkey and Azerbaijan with the success story in foreign policy.

Keywords