TÜRKİYE’DE PANDEMİ DÖNEMİ VE ÖNCESİ ENFLASYON SEPETİNDEKİ DEĞİŞİMİN T-TESTİ İLE ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 15:10:45.0
Language : Türkçe
Konu : Mikro İktisat
Number of pages: 22-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Enflasyon, bir ülkedeki genel fiyat düzeyinin sürekli artışını ifade eden ekonomik göstergedir ve bireylerin satın alma gücündeki değişimi yansıtarak ekonomik kararları etkiler. Özellikle son yıllarda yaşanan Covid-19 pandemisi sürecinde, küresel ölçekte talep ve arz koşullarındaki değişimler, ülkelerin ekonomik dengelerini olumsuz yönde etkileyerek yüksek enflasyon riskini beraberinde getirmiştir. Bu araştırmada, Türkiye'deki enflasyon sepetinin incelenmesi amacıyla pandemi öncesi ve pandemi dönemi olmak üzere iki ayrı dönem belirlenmiştir. Çalışmanın temel hedefi, bu iki dönem arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Analiz için aylık enflasyon verileri kullanılmış ve ilk aşamada Kolmogorov-Smirnova ve Shapiro-Wilk normallik testleri uygulanarak verilerin normal dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra, pandemi öncesi ve pandemi dönemi enflasyon seviyeleri arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla bağımlı örneklem t-testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, pandemi dönemi ile pandemi öncesi dönem arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda Cohen d değerleri ile etki büyüklüğüne bakıldığında, pandeminin giyim ve ayakkabı sektörünü  orta, haberleşme sektörünü zayıf ve geri kalan sektörleri ise kuvvetli dozda etkilediği anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Inflation is an economic indicator signifying the continuous increase in the general price level in a country, impacting economic decisions by reflecting changes in individuals' purchasing power. Especially during the recent years' Covid-19 pandemic, global shifts in demand and supply conditions have adversely affected countries' economic balances, bringing with them an increased risk of high inflation. In this study, two distinct periods, namely the pre-pandemic and pandemic periods, were identified for examining the inflation basket in Turkey. The primary goal of the study is to determine whether there is a significant difference between these two periods. Monthly inflation data were used for the analysis, and initially, Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk normality tests were applied to confirm that the data has a normal distribution. Subsequently, a paired sample t-test was conducted to identify differences in inflation levels between the pre-pandemic and pandemic periods. The analysis revealed a significant difference between the two periods. Examining Cohen's d values for effect sizes, the study concludes that the pandemic moderately affected the clothing and footwear sector, had a weak impact on the communication sector, and strongly influenced other sectors.

Keywords