YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN KAZAK ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AİLE FAKTÖRÜ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 14:37:08.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 477-486
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aile toplumun temel yapısını oluşturmaktadır. Aynı zamanda okul çağındaki her bir bireyin gelişmesi için gereken ortamı hazırlayan bir okul görevi üstlenmektedir. Bu çalışmanın temel amacıysa değişen dünyada Kazak öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeleri üzerinde aile faktörünün etkisin araştırılmasıdır. Değişen aile tanımını ve kuşak farklılıklarının net bir şekilde görüldüğü 21. yy. ’da ailelerin üniversite çağındaki öğrenciler üzerindeki etkisinin görülmesi adına bu çalışma önem arz etmektedir. Bu araştırma makalesi Kazakistan’da üniversite derecesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin dil öğrenirken aile faktörünün etkisinin olmadığının tespit edilmesinin ardından Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesinde okuyan öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimlerinde aile etkisinin üzerinde daha detaylı inceleme yapmak için hazırlanmıştır. Bu çalışma nitel araştırma modeli şeklinde tasarlanmış ve desen olarak “Durum Çalışması Deseni” kullanılmıştır. Çalışmanın evreni Kazakistan’da eğitim veren Süleyman Demirel Üniversitesidir. Çalışmanın örneklem grubu ise ailesinden uzakta yaşayan 40 öğrenci olarak belirlenmiştir. Çalışmanın verileri görüşme metodu uygulaması ile toplanmıştır. Her bir öğrenci ile görüşme yaklaşık olarak 15 dakika sürmüştür. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar not edilerek tablolar haline getirilmiş ve analiz yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The family constitutes the basic structure of society. At the same time, it undertakes the task of a school that prepares the necessary environment for the development of each individual of school age. The main purpose of this study is to investigate the effect of the family factor on Kazakh students' learning Turkish as a foreign language in the changing world. The 21st century, in which the changing definition of family and generational differences are clearly seen. This study is important in order to see the effect of families on university-aged students in Turkey. This research article was prepared to make a more detailed analysis on the family effect of students studying at Suleyman Demirel University in Kazakhstan in Learning Turkish as a Foreign Language, after it was determined that the family factor did not have an effect on the students learning Turkish at a university degree in Kazakhstan. This study was designed as a qualitative research model and “Case Study Design” was used as a design. The universe of the study is Suleyman Demirel University, which provides education in Kazakhstan. The sample group of the study was determined as 40 students living far from their families. The data of the study were collected by the application of the interview method. The interview with each student lasted approximately 15 minutes. The answers given by the students were noted, tabulated and analyzed.

Keywords