MADDE KULLANIMINDA BAĞIMLILIK ŞİDDETİ, SIKINTIYI TOLERE ETME VE DÜRTÜSELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 14:32:14.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 522-567
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı madde kullanımında bağımlılık şiddeti, sıkıntıyı tolere etme ve dürtüsellik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilen kesitsel bir çalışmadırAraştırmanın örneklemini ise amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak seçilen YEDAM ve Elazığ Ruh Sağlığı ve Hatalıkları Hastenesinde tedavi gören 18 yaş ve üzeri 233 gönüllü olarak katılan madde bağımlılığı tanısıyla tedavisi devam eden bireylerden oluşturmaktadır. Katılımcılardan veri toplamak amacıyla Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Bağımlılık Profil İndeksi, Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği ve Barratt Dürtüsellik Ölçeği-Kısa Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma bulgusunda, sıkıntıyı tolere etme puan ortalamaları ile bağımlılık profil indeksi puanları arasında negatif yönlü; dürtüsellik puanları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre sıkıntıyı tolere etme düzeyi arttıkça bağımlılık düzeyi azalırken dürtüsellik düzeyinin arttığı bulunmuştur. Katılımcıların bağımlılık düzeyleri artıkça dikkat dürtüselliği düzeylerinin azaldığı bulgulanmıştır. Bu bağlamda, bağımlılık tedavisi sırasında, hastaların sıkıntıyı tolere etme becerilerini arttırmak için psikolojik müdahalelerin uygulanması önerilebilir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between addiction severity, distress tolerance and impulsivity in substance use. This study is a cross-sectional study conducted with the relational screening method. The sample of the study consists of 233 voluntarily participating individuals aged 18 years and over who are being treated at YEDAM and Elazığ Mental Health and Mental Illness Hospital, selected using the purposive sampling technique. Socio-Demographic Information Form, Addiction Profile Index, Distress Tolerance Scale and Barratt Impulsivity Scale-Short Form were used as data collection tools. In the findings of the study, significant negative correlations were found between the mean scores of tolerating distress and addiction profile index scores, and significant positive correlations were found between impulsivity scores. Accordingly, it was found that as the level of tolerating distress increased, the level of addiction decreased while the level of impulsivity increased. It was found that as the addiction level of the participants increased, the level of attention impulsivity decreased. In this context, it may be recommended to implement psychological interventions to increase patients' ability to tolerate distress during addiction treatment.

 

Keywords