GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANONİM HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 14:27:12.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 539-551
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, eğitim alanında yaşanan hızlı değişimlere paralel olarak üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi de büyük önem taşımaktadır. Eğitimden sanata kadar disiplinler arası yaklaşımlarda bu gelişmeler arasında yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında disiplinler arası bir yaklaşımdan yola çıkılarak yapılan bu çalışmada, kolay ulaşılabilir örneklem yolu ile seçilen Bilim ve Sanat merkezindeki 18 öğrencinin Anonim Halk Edebiyatı ürünlerini kullanarak yaptıkları 4 haftalık sanat etkinliği sonrasında, üzerlerindeki etkilerinin neler olduğu irdelenmeye çalışılmıştır. İlk hafta, öğrencilerden herhangi bir edebiyat ürünüyle ilgili bilgi verilmeden (resim uygulaması olarak) bir kolaj çalışması yapmaları istenmiştir. Sonraki üç haftada ise sırasıyla kendilerine anlatılıp okutulan ninni, çocuk şiiri ve tekerlemelerden yola çıkarak tekrar kolaj çalışmaları yapmaları söylenmiştir. Dört haftalık uygulamanın ardından öğrencilerin konu ile ilgili görüşleri bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Bu anketteki 19 sorunun, veri analizleri betimsel istatistikler kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilere uygulanan anketin sonucunda, Görsel Sanatlar Eğitiminde, edebiyat ürünlerinin kullanımının öğrenciler üzerinde olumlu etkilerinin olduğu ve öğrencilerin motivasyonunu da arttırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, Görsel Sanatlar dersinin öğrenciler tarafından hem verimli, eğlenceli hem de onları motive edici olduğu da belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareketle, Görsel Sanatlar Eğitiminde Anonim Halk Edebiyatı ürünlerinin öğrenciler için önemli bir öğrenme aracı olduğu sonucuna da varılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, the education of gifted students holds significant importance in parallel with the rapid changes in the field of education. Interdisciplinary approaches have been among the developments ranging from education to art. Under the light of this considerations, the study, which was based on an interdisciplinary approach, tried to examine the effects of 18 students in the Science and Art Center, who were selected through easily accessible sampling, after 4 weeks of art activities using Anonymous Folk Literature products. In the first week, the students were asked to create a collage (as a drawing exercise) without any information about literature products. In the following three weeks, they were instructed to create collages again, drawing inspiration from lullabies, children's poems, and nursery rhymes that were presented and read to them. After the four-week implementation, the students' views on the topic were gathered through a questionnaire. The data analysis of the 19 questions in the survey was conducted using descriptive statistics. The results of the survey revealed that the use of literature products in visual arts education had a positive impact on students, leading to an increase in student motivation. Additionally, the visual arts course was perceived as productive, enjoyable, and motivating by the students. Based on the results gathered, it can be concluded that products from Anonymous Folk Literature serve as significant learning tools for students in visual arts education.

Keywords