DİLİN SÖZ YARADICILIĞI SƏVİYYƏSİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-19 15:36:35.0
Language : Diğer
Konu : Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Number of pages: 56-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dilin lüğət tərkibinin hərəkətliliyi və keçiriciliyi həm də onun mənşəyinə və istifadə dairəsinə görə fərqlənən leksik qatlarla səciyələnməsində özünü göstərir. Sözlərin tematik qruplaşdırılması çox müxtəlifdir və konseptual və sosioloji kateqoriyalara əsaslanır. Leksik-semantik sistemdə xüsusi, o cümlədən terminoloji lüğət xüsusi yer tutur. Leksikologiya və morfologiya arasında aralıq mövqe tutan söz yaradıcılığı nisbətən gənc elm sayılır. Deməli, söz yaradıcılığı birincisi, mövcud olanlar əsasında yeni sözlər yaratmaq üçün dildə fəaliyyət göstərən qaydalar və üsullar məcmusudur, ikincisi, yeni sözlərin əmələ gəlməsi haqqında elmdir. Dünyanın müxtəlif dillərində söz əmələ gətirmə üsullarının nisbəti eyni deyil və bu metodların özləri müəyyən bir dilin tarixindən və ümumi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq spesifik xüsusiyyətlərə malikdir.

Keywords

Abstract

The mobility and permeability of the vocabulary of the language is also reflected in its lexical layers, which differ according to their origin and scope of use. Thematic grouping of words is very diverse and is based on conceptual and sociological categories. In the lexical-semantic system, the terminological dictionary has a special place. Word creation, which occupies an intermediate position between lexicology and morphology, is considered a relatively young science. So, word creation is, firstly, a set of rules and methods operating in the language to create new words based on existing ones, and secondly, it is a science about the formation of new words. The ratio of word formation methods in different languages ​​of the world is not the same, and these methods themselves have specific characteristics depending on the history and general characteristics of a particular language.

Keywords