ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ EĞİTİM PROGRAMININ (ÖGEP) ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 11:37:49.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 643-655
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklara uygulanan Öğrenme Güçlüğü Eğitim Programının (ÖGEP) öğrenme güçlüğü belirtilerini azaltmada etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından zayıf deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemin “ön test-son test tek gruplu deseni” araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, İstanbul Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne bağlı çeşitli devlet ilkokullarında eğitim öğretimine devam eden ilkokul birinci kademe (1, 2, 3, 4. sınıflar) 40 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu ise bu çocuklar arasından rastgele seçilen 10’u erkek ve 10’u kız olmak üzere toplam 20 çocuktan oluşmuştur. Araştırmada kullanılan Öğrenme Güçlüğü Eğitimi Programı (ÖGEP) araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Testi’ kullanılmıştır. Araştırma verileri “Bağımlı Gruplar T Testi” kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Öğrenme Güçlüğü Eğitim Programı (ÖGEP) eğitimi alan çocukların öğrenme güçlüğü belirtilerinin azaldığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine whether the Learning Disability Education Program (ÖGEP), applied to children diagnosed with learning disabilities, is effective in reducing the symptoms of learning difficulties. The research employed a quantitative research approach, using a weak experimental method. The research design was based on the "pre-test-post-test single group design." The study population consisted of 40 primary school children in the first stage (grades 1, 2, 3, and 4) attending various state primary schools under the supervision of the Ministry of National Education in the Istanbul districts of Beylikdüzü, Avcılar, and Esenyurt. The study group was composed of 20 children randomly selected from this population, with 10 boys and 10 girls. The Learning Disability Education Program (ÖGEP) used in the research was developed by the researchers. The "Learning Disorder Symptom Screening Test" was used as the data collection tool in the research. The research data were analyzed using the "Dependent Samples T-Test." As a result of the study, it was determined that the children who received the Learning Disability Education Program (ÖGEP) showed a reduction in their learning disability symptoms.

Keywords