İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE SINAV KAYGISI İLE MATEMATİK KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 11:40:36.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 327-337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ilköğretim 7 ve 8 Sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin yaşadıkları sınav kaygısı ile matematik kaygısı arasında ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında kaygının her iki formunun anne ve babanın eğitim düzeyine ve cinsiyete, sınıf düzeyine, kardeş sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan ilköğretim öğrencileri oluştururken, örneklemini ise tesadüfî olarak üç ilçede belirlenen okulların yine tesadüfi belirlenen 7. ve 8. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Anketi, Sınav Kaygısı Ölçeği ve İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik Kaygısı Ölçeği ile toplanmış ve bu veriler SPSS 16.0 programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda sınav kaygısı ile matematik kaygısı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Bunun yanında sınav kaygısı ve matematik kaygısının cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, anne ve babanın eğitim düzeyine göre ise farklılaştığı görülmüştür. Kardessayisinagoresinavkaygisindaanlamliduzeydefaklilasmagorulurken, matematik kaygısı için anlamlı düzeyde bir farklılık görülmemiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak da daha sonra yapılacak olan araştırmalara ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur

Keywords

Abstract

This research is implemented for elementary 7thand 8thclassstudents. In this research, the show of existence of the relationship between the students’ math anxiety and test anxiety is aimed. Besides this, whether both anxiety form sare differentiating according to education level of mother and father and gender or not is examined. While Anatolian side in Istanbul students constitute, the sample is randomly selected 7th and 8th class students of which the schools in three convince sarerandomly againas signed. Research data is gathered by personal knowledge questionnaire test anxiety scale and math anxietys cale for elementary studentsand these data are evaluated with SPSS 16.0 program. According to research results, there is a positive relationship between the test anxiety and math’s anxiety. Besides, the test anxiety and math anxiety are not differentiating at a significant level according to gender variable, but are seen to differentiate according to mother and father education level.

Keywords