ÖĞRERMENLERİN YAPAY ZEKAYA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-05 11:54:09.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 72-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte her gün yeni bir teknoloji ile karşılaşmaktayız. Bu teknolojilerden en yoğun şekilde kendine yer edinmiş olanlardan biride yapay zekadır. Yapay zekanın farklı alanlarda kullanımı ile birlikte eğitim alanında da kullanılmaya başladığını görmekteyiz. Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin yapay zekaya karşı tutumlarının incelenmesi olup, bu amaç doğrultusunda halihazırda öğretmen olarak görev yapan 25-45 yaş aralığında Türkiye’de farklı okullarda görev yapan öğretmenler örneklem grubundan oluşmaktadır. Araştırmanın yönteminde nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup desen olarak betimsel tarama tercih edilmiştir. Verilerin analizinde öncelikli olarak verilerin normallik dağılımı incelenmiş olup verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmesi üzerine parametrik testlerden olan iki gruplar için t-testi ikiden fazla gruplar için ise ANOWA testi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda gruplar arasındaki farklılığı tespit edebilmek için Post-Hoc testlerinden ‘LSD’ testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin yapay zekaya karşı tutumları ölçeği t testi sonucuna göre, branş değişikliği yapma durumu değişkeni bakımından ölçek olumlu tutum alt boyutunda gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yaş değişkeni ve mesleki kıdem bakımından ANOWA testi sonucuna göre, ölçek toplam puanında olumlu tutum alt boyutunda gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenlerde gruplar arasında anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, with the development of technology, we encounter new technology every day. One of these technologies that has gained its place most intensively is artificial intelligence. We see that artificial intelligence is beginning to be used in the field of education as well as being used in different fields. The purpose of this research; It is an examination of teachers' attitudes towards artificial intelligence, and for this purpose, the sample group consists of teachers who are currently working as teachers and are between the ages of 25-45 and working in different schools in Turkey. Quantitative research method was used in the research method and descriptive scanning was preferred as the design. In the analysis of the data, the normality distribution of the data was first examined, and upon determining that the data showed a normal distribution, the t-test was used for two groups, which is one of the parametric tests, and the ANOWA test was used for more than two groups. In order to detect the difference between groups in multiple comparisons, the 'LSD' test, one of the Post-Hoc tests, was used. As a result of the research; According to the teachers' attitudes towards artificial intelligence scale t test results, it was determined that there was a significant difference between the groups in the positive attitude sub-dimension of the scale in terms of the change of branch variable. In addition, according to the ANOWA test results in terms of age variable and professional seniority, it was determined that there was a significant difference between the groups in the positive attitude sub-dimension in the total score of the scale. It was determined that there was no significant difference between the groups in other variables.

Keywords