ALKOL KULANIMI OLAN BİREYLERDE BAĞIMLILIK PROFİLİNE BAĞLI OLAY ETKİSİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 11:12:53.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 226-242
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı alkol kullanan bireyler de bağımlılık profillerine bağlı olay etkisi ve problem çözme becerilerinin incelenmesidir. Bu araştırmada yöntem olarak nicel araştırma desenlerinden tarama yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde bulunan bireylerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise amaçsal örneklem yöntemi ile seçilen 18 yaş ve üzeri 384 bireylerden oluşmaktadır. Araştırma bulgusunda, olayların etkisi ölçeği ve alt boyutlarından olan yeniden yaşama, kaçınma ve aşırı uyarılma düzeyleri ile problem çözme becerileri ve alt boyutlarından olan problemin çözümünün etkileri düşünme, modelleme yoluyla problem çözme, alternatif çözümleri araştırma, belirlenen çözümü uygulamada kararlılık ve karşılaşılan problemi analiz etme düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde olayların etkisi ölçeği düzeyleri ile bağımlılık profil indeksinin bağımlılık şiddeti, madde kullanım özellikleri, tanı, yaşam üstüne etkileri, şiddetli istek ve motivasyon alt boyut düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda klinisyenlere yönelik şu önerilerde bulunulabilir: Terapilerde, alkol kullanımı olan bireylerin problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanılabilir. Terapiler, belirlenen çözümü uygulamada kararlılık, alternatif çözümleri araştırma ve modelleme yoluyla problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik olabilir.

 

Keywords

Abstract

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics