DİJİTAL ÇAĞDA DİJİTAL LİDERLİK

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-26 23:52:41.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 502-513
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital çağ, liderlik ve örgütsel dinamiklerin manzarasını yeniden şekillendiren dönüştürücü bir dönemi başlatmıştır. Bu dönüşüm, dijital liderliğin iş dünyası, eğitim ve sağlık hizmetleri dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde kritik bir rol oynamasına yol açmıştır. Dijital liderlik, inovasyonu ve dönüşümü desteklemek amacıyla dijital kaynakların stratejik kullanımıyla karakterizedir. İş modellerinin dijital dönüşümü ve dijital girişimciliğin yükselmesi, liderlik ortamını derinden etkilemiş ve başarılı olmak için liderlik tarzları ve yetkinliklerin gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Dijital liderlik, dijital araçlarda salt yeterliliğin ötesine geçen, teknolojik zekânın ve stratejik öngörünün incelikli bir düzenlemesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu liderlik tarzı, kurumsal hedeflere ulaşma ve inovasyonu teşvik etme amacıyla dijital kaynakları stratejik bir şekilde kullanmayı içerir. Dijital liderliğin dönüştürücü potansiyeli, dijital dönüşümü yönetme ve kurumsal esnekliği sağlama konusunda farklı sektörlerde açıkça görülmektedir. Dijital liderliğin evrim geçiren doğası, liderlere dijital çağın gereksinimlerine uyum sağlama, teknolojiden yararlanma ve stratejik başarıyı destekleme konusunda yeni beceriler kazanma zorunluluğunu vurgular. Bu çalışma, çeşitli literatür ve araştırmalardan yararlanarak dijital çağ ve dijital liderlik kavramlarına kapsamlı bir genel bakış sunmakta ve dijital liderliğin dijital çağdaki çok yönlü etkilerini vurgulamaktadır.

Keywords

Abstract

The digital age has ushered in a transformative era that is reshaping the landscape of leadership and organizational dynamics. This transformation has led to digital leadership playing a critical role in various sectors, including business, education and healthcare. Digital leadership is characterized by the strategic use of digital resources to drive innovation and transformation. The digital transformation of business models and the rise of digital entrepreneurship have profoundly impacted the leadership landscape, requiring a review of leadership styles and competencies to succeed. Digital leadership is emerging as a nuanced embodiment of technological acumen and strategic foresight that goes beyond mere proficiency in digital tools. This leadership style involves the strategic use of digital resources to achieve organizational goals and foster innovation. The transformative potential of digital leadership is evident across industries in managing digital transformation and enabling organizational resilience. The evolving nature of digital leadership emphasizes the imperative for leaders to acquire new skills to adapt to the requirements of the digital age, leverage technology and support strategic success. Drawing on a variety of literature and research, this paper provides a comprehensive overview of the digital age and digital leadership concepts and highlights the multifaceted implications of digital leadership in the digital age.

Keywords