LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE MERHAMET VE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 12:50:22.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 276-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin merhamet ve empatik eğilim düzeyleri ile ilişkisini incelemek ve saldırganlık düzeylerini, bireylerin cinsiyeti, sınıf düzeyi, okul türü, anne ve baba eğitim düzeyi değişkenleri açısından belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim senesinde, Kırşehir’de bulunan farklı liselerde eğitim almakta olan 373 kadın, 227 erkek olmak üzere toplam 600 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği, Merhamet Ölçeği, KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.  Analizler sonucunda, lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile merhamet düzeyleri arasında negatif yönlü düşük düzeyde ilişki olduğu; saldırganlık düzeyleri ile empatik eğilim düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı bulgulanmıştır. Ayrıca lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin anne eğitim düzeyine göre anlamlı olarak farklılaştığı; cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve baba eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between high school students agression levels and their compassion and empathic tendency levels, and to reveal the aggression levels according to the  variables of individuals gender,  grade level, school type and mother and father education level. The study group of the research consists of a total of 600 high school students, 373 famele and 227 male, studying at different high schools in Kırşehir in the 2022-2023 academic year. Buss-Perry Aggression Scale, Compassion Scale, KA-Sİ Empathic Tendency Scale and Personel ınformatıon from were used in the research. As a result of the analysis, it was found that there was a low negative relationship between high school students aggression levels and compassion levels; ıt was determined that there was no significant relationship between aggression levels and empathic tendency levels. Additionally, it was found that high school students aggression levels differ significantly according to their mothers education level; ıt was concluded that there was no significant difference according to gender, grade level, school type and fathers education level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics