YETİŞKİNLERİN ÖZ ŞEFKAT DÜZEYLERİNİN, BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNE, UYUMSUZ DÜŞÜNCE TARZLARINA VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARINA GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 13:06:54.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 326-355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma; bilişsel duygu düzenleme becerilerine, uyumsuz düşünce tarzlarına, stresle başa çıkma
yollarına, cinsiyete ve ekonomik gelire göre yetişkinlerin öz şefkat düzeylerinin anlamlı düzeyde
farklılaşıp farklılaşmadığını inceleyen betimsel bir çalışmadır.
Araştırmanın çalışma grubunu 267 kadın ve 153 erkek olmak üzere 420 yetişkin oluşturmuştur.
Araştırmada gerekli verileri elde etmek için, “Öz-Duyarlık Ölçeği”, “Bilişsel Duygu Düzenleme
Ölçeği”, “Uyumsuz Düşünce Tarzları Ölçeği”, “Başa Çıkma Stilleri Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu”
kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda bilişsel duygu düzenleme becerilerinden kendini suçlama, düşünceye
odaklanma, yıkım, diğerlerini suçlama düzeyleri düşük olan yetişkinlerin öz şefkat düzeylerinin
anlamlı düzeyde yüksek ve pozitif tekrar odaklanma, plana tekrar odaklanma, pozitif yeniden gözden
geçirme ve bakış açısına yerleştirme düzeyleri yüksek olan yetişkinlerinin öz şefkat düzeylerinin
anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda uyumsuz düşünce düzeyi düşük olan yetişkinlerin öz şefkat düzeylerinin
anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.
Araştırmanın sonucunda stresle başa çıkma yollarından davranışsal olarak ilgiyi kesme ve dine
yönelme düzeyleri düşük olan yetişkinlerin öz şefkat düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek; planlama
düzeyi yüksek olan yetişkinlerin öz şefkat düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.
Araştırmanın bulguları, ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The research is a descriptive study that examines whether adults' self-compassion levels differ
significantly according to their cognitive emotion regulation skills, maladaptive thinking styles, ways
of coping with stress, gender and economic level.
The study group of the research consisted of 420 adults, 267 women and 153 men. To obtain the
necessary data in the study, "Self-Compassion Scale", "Cognitive Emotion Regulation Questionnaire ",
"Maladaptive Thinking Styles Scale", "Coping Styles Scale" and "Personal Information Form" were
used. Independent samples t-Test were utilized for data analysis.
As a result of the research, the self-compassion levels of adults with low levels of cognitive emotion
regulation skills such as self-blame, focus on thought, destruction, and blaming others were significantly higher, and the self-compassion levels of adults with high levels of positive refocusing,
refocusing on the plan, positive reconsideration, and putting in perspective were significantly higher.
As a result of the research, it was found that the self-compassion levels of adults with low levels of
maladaptive thinking were significantly higher.
As a result of the research, it was found that the self-compassion levels of adults with low levels of
behavioral disengagement and turning to religion as ways of coping with stress were significantly
higher; It was found that adults with high levels of planning had significantly higher levels of self-
compassion.
The findings of the research were discussed in the light of the relevant literature and suggestions were
presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics