KARİYER ADANMIŞLIKLARININ ANAHTARI: ÖĞRETMENLERİN KARİYER UYUMLARI VE DEMOGRAFİ DENKLEMİNDEKİ YERİ

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 14:36:05.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 69-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadrolu öğretmenlerin kariyer adanmışlıklarının yaş, meslekte geçirilen süre ve kariyer uyum yetenekleri tarafından yordanma düzeyinin belirlenmesi için yordayıcı korelasyonel model kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ve Elâzığ illerinde görev yapan ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan 169 kadın ve 188 erkek olmak üzere 357 kadrolu öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Kariyer Adanmışlık Ölçeği’ ve ‘Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği’ kullanılmıştır. Kadrolu öğretmenlerin kariyer adanmışlıklarının yaş, meslekte geçirilen süre ve kariyer uyum yetenekleri tarafından hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kadrolu öğretmenlerin kariyer adanmışlığı ile kariyer uyum yeteneği alt boyutları olan kaygı, kontrol, merak, güven ve kariyer uyum yetenekleri toplam arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yine hiyerarşik regresyon analizinde yaş, meslekte geçirilen süre ve kariyer uyum yeteneklerinin kariyer adanmışlığını anlamlı bir şekilde yordadığı saptanmıştır. Elde edilen bulgular alan yazındaki diğer çalışmalar ışığında tartışılmış ve uygun önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

A predictive correlational model was used to determine the level of prediction of permanent teachers' career commitment by age, time in the profession and career adaptability. The population of the research consists of 357 permanent teachers, 169 women and 188 men, working in the provinces of Istanbul and Elazığ and working in institutions affiliated with the Ministry of National Education. 'Personal Information Form', 'Career Dedication Scale' and 'Career Adaptability Scale' were used as data collection tools. Hierarchical regression analysis was conducted on permanent teachers' career commitment by age, time in the profession and career adaptability. As a result of the analysis, it was determined that there was a positive significant relationship between the career commitment of permanent teachers and the total of the career adaptability sub-dimensions of anxiety, control, curiosity, trust and career adaptability. Again, in the hierarchical regression analysis, it was determined that age, time spent in the profession and career adaptability significantly predicted career commitment. The findings were discussed in the light of other studies in the literature and appropriate suggestions were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics