PANDEMİ SONRASI İLKOKULLARDA YAŞANAN DEĞİŞİMLERİ ANLAMAK VE YÖNETMEK: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-26 14:58:43.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 547-558
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, pandeminin ilkokul düzeyindeki eğitim üzerindeki geniş kapsamlı etkilerini değerlendirmekte ve bu değişimleri psikolojik, akademik, teknolojik ve yönetimsel perspektiflerden incelemektedir. Araştırma meta analiz yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Dergipark, Ulusal Tez Merkezi, Google Scholar veri tabanları kullanılmıştır. 2020 yılı sonrası yayınlanan eğitim-pandemi ilişkisine dair araştırmalar esas inceleme alanını oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında psikolojik açıdan, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki duygusal zorlukları ve aile dinamiklerindeki değişimleri ele alınmış, akademik olarak öğrenme kayıpları ve akademik dayanıklılığın önemi ifade edilmiştir. Teknolojik değişim, uzaktan eğitimdeki zorlukları ve eşitsizlikleri belirtirken, yönetimsel değişim, kriz yönetimi ve hijyen uygulamalarının eğitim yönetimindeki artan rolüne odaklanmıştır. Salgın sonrası eğitim yönetimi, öğrenci başarılarını destekleme, öğretmen gelişimine katkı sağlama ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturma adına stratejik bir planlama ihtiyacını vurgulamaktadır. Genel olarak, pandemi sonrası ilkokul eğitimindeki değişimleri anlamak ve bu değişimlere etkili bir şekilde yanıt vermek için paydaşların işbirliği yapma ve sürdürülebilir eğitim modelleri oluşturması önerilebilir.

Keywords

Abstract

This article assesses the far-reaching effects of the pandemic on education at primary school level and examines these changes from psychological, academic, technological and managerial perspectives. The research was conducted using meta-analysis method. Dergipark, National Thesis Center, Google Scholar databases were used in the research. Published after 2020, research on the education-pandemic relationship constitutes the main area of investigation. Looking at the research results, from a psychological point of view, students' emotional difficulties in the distance education process and changes in family dynamics were addressed, and academically, learning losses and the importance of academic resilience were emphasized. While technological change indicated the challenges and inequalities in distance education, managerial change focused on the increasing role of crisis management and hygiene practices in educational management. Post-pandemic educational management emphasizes the need for strategic planning to support student achievement, contribute to teacher development and create a safe learning environment. Overall, the paper highlights the need for stakeholders to collaborate and build sustainable educational models to understand and respond effectively to changes in primary school education post-pandemic.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics