HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN VE USTA ÖĞRETİCİLERİN İŞ TATMİNLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2024-68
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-27 22:42:39.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 573-584
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim kurumlarında çalışanların iş tatmini, hem bireylerin kişisel mutluluğu hem de kurumun genel performansı açısından kritik bir öneme sahiptir. İş tatmini, çalışanların işlerinden duydukları memnuniyeti ve doyumu ifade eder. Eğitim kurumları, öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak gibi önemli bir misyona sahiptir ve bu misyonu yerine getirmede çalışanların iş tatmini büyük rol oynar. Bu çalışmanın amacı halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin iş tatminlerini tespit etmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan çalışmada nicel araştırma yaklaşımları arasında yer alan tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 219 öğretmen ve usta öğretici oluşturmaktadır. Yapılan normallik analizi sonucunda araştırmada parametrik testler arasında yer alan bağımsız örneklem t testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; öğretmen ve usta öğreticilerinin cinsiyetleri ve medeni durumları ile iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Ancak katılımcıların yaşları ve mesleki kıdemleri ile iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Keywords

Abstract

Job satisfaction of employees in educational institutions is crucial for both individual happiness and the overall performance of the institution. Job satisfaction expresses the contentment and fulfillment employees derive from their work. Educational institutions have a significant mission, such as imparting knowledge and skills to students, and the job satisfaction of employees plays a substantial role in fulfilling this mission. The purpose of this study is to identify the job satisfaction of teachers and instructor trainers working in public education centers. In line with the research objective, the study utilizes the survey model, which is a quantitative research approach. The sample of the research consists of 219 teachers and instructor trainers selected through simple random sampling. Parametric tests, including independent sample t-test and ANOVA, were applied in the research after conducting a normality analysis. The research findings indicate a significant difference in the job satisfaction levels based on the gender and marital status of teachers and instructor trainers. However, no significant difference was found in job satisfaction levels concerning the age and professional seniority of the participants.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics