İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DESTEK EĞİTİM ODALARINDA YAPILAN UYGULAMALARIN SEÇİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-24 12:46:23.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 326-351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özel yetenekli öğrenciler; yaşıtlarına oranla zihinsel, sosyal ve duygusal olarak, genel ve bazı özellikler bakımından ileri düzeyde performans gösteren bireylerdir. Bu çalışmada; ilkokul düzeyinde öğrenim gören özel yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odalarında yapılan uygulamalara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu 2022-2023 yılında İstanbul Başakşehir ilçesinde belirlenen üç farklı okulda görev yapan 20 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler Betimsel Analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucu, ilkokul düzeyinde öğrenim gören özel yetenekli öğrencilere ilişkin sunulan destek eğitim hizmetinin öğrencilere katkı sağladığı, uygulamalarda geleneksel yöntemlerin sıklıkla uygulandığı bunlara ek olarak akıl ve zeka oyunlarının ve yeni nesil soru uygulamalarına yer verildiği, öğrencilere katkı sunmada yetersiz kalınan uygulamalarda çoğunlukla okul rehber öğretmeninden destek alındığı, yapılan uygulamaların başarı değerlendirmesinin genellikle gözlem, ön test son test ve akademik başarı takip edilerek yapıldığı ve destek eğitim odalarında fiziki ve materyal anlamda yetersizlikler olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Gifted students perform mentally, socially and emotionally at an advanced level compared to their peers. The aim of this study was to examine the opinions of classroom teachers about the practices in support education rooms for gifted students studying in primary school. The study consists of 20 classroom teachers working in three different schools in Istanbul Başakşehir district in 2022-2023. The data were collected using a semi-structured interview form. The data were evaluated with descriptive analysis method. As a result, it was seen that support education contributes, traditional methods are often applied, mind and intelligence games and new generation question applications are included, support is received from the school counselor in applications that are insufficient to contribute to students, success evaluation of the applications is made by observation, pre-test post-test and academic achievement, and there are physical and material inadequacies in support education rooms.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics